Medcolifes
Медичний
СайтПоложення та правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників психіатричної (психоневрологічної) лікарні
Статті / Положення та правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників психіатричної (психоневрологічної) лікарні

Загальні положення.

1. Дотримання трудової дисциплiни, бережливе ставлення до народного добра, виконання норм працi, пiдвищення продуктивностi працi, професiйної майстерностi та якостi обслуговування хворих є найважливiшим обов’язком усiх спецiалiстiв, працiвникiв i службовцiв лiкарнi, лiкувально-виробничих майстерень, допомiжного господарства й iнших пiдроздiлiв, що входять до складу психоневрологiчної лiкарнi. Трудова дисциплiна забезпечується свiдомим ставленням до працi, методом переконання, а також заохоченням за добросовiсну працю.

Стосовно несумлiнних працiвникiв, то при необхідності проводять заходи дисциплiнарного i громадського впливу.

2. Усi питання, пов’язанi iз забезпеченням i дотриманням правил внутрiшнього трудового розпорядку, вирiшуються адмiнiстрацiєю лiкарнi в межах наданих прав, а у випадках, передбачених дiючим законодавством i правилами внутрiшнього трудового розпорядку, – разом із профспiлковим комiтетом.

Порядок прийому та звільнення працівників і службовців 1. При прийомi на роботу адмiнiстрацiя психіатричної (психоневрологічної) лікарні зобов’язана вимагати вiд особи: – показати трудову книжку; – показати паспорт або свiдоцтво про народження для неповнолiтнiх громадян вiком 15-16 рокiв; – показати вiйськовий квиток тим, хто перебуває на вiйськовому облiку.

Без вказаних документів на роботу не приймають.

При прийомi на роботу, яка вимагає спецiальних знань, адмiнiстрацiя лiкарнi має право вимагати вiд працiвникiв показати диплом або iнший документ про одержану освiту чи професiйну пiдготовку.

Вимагати документи, не передбаченi дiйсними правилами, а також копiю диплому заборонено.

Усi громадяни, яких приймають на роботу в лiкувально-профiлактичну установу (включаючи лiкарiв i середнiй медперсонал), на пiдставi ч. 22 ст. 169 КЗПП України з метою охорони здоров’я населення зобов’язанi пройти попереднiй медичний огляд.

Допуск працiвникiв до заняття медичною, фармацевтичною й iншою трудовою дiяльнiстю проводять вiдповiдно до “Основ законодавства України про охорону здоров’я”.

Прийом на роботу оформляють наказом головного лiкаря, який зачитують працiвнику пiд розписку.

Робiтник або службовець повинен виконувати доручену йому роботу особисто i не має права доручати її виконання iншiй особi, за винятком випадкiв, що передбаченi законом.

Адмiнiстрацiя не може вимагати вiд працiвника або службовця виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

2. До початку роботи, згідно із трудовим договором, адмiнiстрацiя лiкарнi зобов’язана: – пояснити працiвнику його права i функцiональнi обов’язки, а також суттєвi умови працi (посадовий оклад, пiльги, умови i режим роботи); – ознайомити його з правилами внутрiшнього трудового розпорядку; – показати працiвнику його робоче мiсце, забезпечити необхiдними робочими засобами; – проiнструктувати працiвника щодо правил техніки безпеки, виробничої санiтарiї i гiгiєни працi, протипожежної безпеки.

3. На осiб, якi прийшли на роботу вперше, заповнюють трудову книжку не пiзнiше 5 днiв пiсля прийому на роботу.

4. Припинити трудовий договір можна тiльки на пiдставi, передбаченiй Кодексом законiв про працю України.

Робiтники i службовцi мають право розiрвати трудовий договiр, укладений на невизначений строк, попередивши про це адмiнiстрацiю письмово за 2 тижні. Договiр необхідно розiрвати у строк, про який просить працiвник.

Пiсля закiнчення цього строку робiтник або службовець має право припинити роботу, а адмiнiстрацiя зобов’язана видати працiвнику трудову книжку i провести з ним розрахунок.

Розiрвати трудовий договір з iнiцiативи адмiнiстрацiї обллiкарнi не можна без попередньої згоди профкомiтету, за винятком випадкiв, передбачених КЗПП України (сумiсники та особи, якi працюють за строковим договором).

Припинення трудового договору оформляють наказом адмiнiстрацiї.

5. У день звiльнення адмiнiстрацiя зобов’язана видати робiтнику або службовцю його трудову книжку iз записом у ній про звiльнення i провести з ним кiнцевий розрахунок.

Записи про причини звiльнення в трудовiй книжцi необхідно робити вiдповiдно до формулювання чинного законодавства i посилання на вiдповiдну статтю та пункт КЗПП.

Днем звiльнення вважають останнiй день роботи. При звiльненні працiвника з iнiцiативи адмiнiстрацiї вона зобов’язана в день звiльнення видати йому копiю наказу про звiльнення. В iнших випадках копiю наказу про звiльнення видають за вимогою працiвника.

Основні обов’язки робітників та службовців Робiтники i службовцi зобов’язанi: 1. Працювати чесно i добросовiсно.

2. Дотримуватись дисциплiни працi, вчасно приходити на роботу, дотримуватись встановленої тривалостi робочого часу, використовувати весь робочий день для продуктивної працi, своєчасно i точно виконувати розпорядження адмiнiстрацiї.

3. Пiдвищувати продуктивнiсть працi, своєчасно та якiсно виконувати роботу по нарядахiзавданнях.

4. Дотримуватись виробничої дисциплiни, не допускати помилок у роботi, покращувати ефективнiсть лiкування хворих.

5. Повнiстю дотримувати вимог з охорони працi, технiки безпеки, виробничої санiтарiї, гiгiєни праці й протипожежної охорони, передбачених вiдповiдними правилами та iнструкцiями, користуватись виданим спецодягом, спецвзуттям i запобiжними засобами.

6. Пiдтримувати в порядку i чистотi своє робоче мiсце, а також пiдтримувати чистоту у вiддiленнi й на закрiпленiй територiї лiкарнi, передавати змiнному працiвнику своє робоче мiсце, обладнання в справному станi.

7. Берегти i змiцнювати державну власнiсть, ефективно використовувати апаратуру, iнструменти, бережливо ставитись до матерiалiв i спецодягу.

8. Дотримуватись правил деонтологiї.

9. Гiдно поводити себе, не перешкоджати iншим працiвникам виконувати їх трудовi обов’язки.

10. Проводити заходи щодо негайного усунення причин i умов, якi перешкоджають нормальному ритмовi роботи (простiй, катастрофа), а при вiдсутностi можливостей усунення цих причин своїми силами негайно сповiстити про це адмiнiстрацiю.

11. Систематично пiдвищувати свою дiлову (виробничу) квалiфiкацiю.

Коло обов’язкiв (робiт), якi виконує кожен робiтник за своєю спецiальністю, квалiфiкацiєю i посадою, визначається затвердженими функцiональними обов’язками, квалiфiкацiйними довiдниками посад службовцiв, а також технiчними правилами, посадовими iнструкцiями i положеннями, затвердженими у встановленому порядку.

Основні обов’язки адміністрації Адмiнiстрацiя лікарні зобов’язана: 1. Щоденно приймати чергування чергових лiкарiв за минулу нiч разом із начмедами з метою одержання повної iнформацiї про стан здоров’я тяжкохворих, забезпечення медикаментами, лiквiдацiї аварiї, господарських недоробок тощо.

2. Органiзовувати працю робiтникiв i службовцiв так, щоб кожен, відповідно до своєї спецiльностi й квалiфiкацiї, мав закрiплене за ним певне мiсце, станок, машину тощо.

3. Своєчасно до початку виконання роботи ознайомлювати робiтникiв i службовцiв iз встановленими завданнями; забезпечувати здоровi й безпечнi умови працi, справний стан машин, апаратури, iнструментiв та iншого обладнання, а також запаси матерiалiв та iнших ресурсiв, необхiдних для безперервної і ритмiчної роботи.

4. Створювати умови для полiпшення лiкувального процесу й органiзовувати визначення i впровадження передових методiв роботи; вдосконалювати органiзацiю обслуговування хворих; механiзувати тяжкi й трудомiсткi роботи.

5. Своєчасно розглядати i впроваджувати винахiдництво та рацiоналiзаторськi пропозицiї, пiдтримувати i заохочувати новаторство, сприяти технiчнiй творчостi.

6. Змiцнювати трудову дисциплiну, для чого постiйно проявляти вимогливiсть до робiтникiв; не залишати без уваги жодного проступку пiдлеглих, планувати i проводити мiж ними роз’яснювальну роботу, вказувати на велику роль трудового колективу i громадських органiзацiй з цих питань, розвивати критику, самокритику, гласнiсть i систематично iнформувати членiв колективу.

7. Покращувати умови працi, неухильно дотримуватись законодавства про працю, забезпечити належне технiчне обслуговування всiх робочих мiсць i створити на них умови для роботи, що відповідали правилам охорони працi (правилам з технiки безпеки, санiтарним нормам i правилам).

8. Впроваджувати сучаснi засоби технiки безпеки, що попереджують виробничий травматизм, забезпечувати санiтарно-гiгiєнiчнi умови, запобiгаючи виникненню професiйних та iнших захворювань робiтникiв i службовцiв.

9. Удосконалювати органiзацiю оплати працi з метою посилення матерiальної зацiкавленостi працiвникiв як у результатах їх особистої працi, так i в загальних пiдсумках роботи, забезпечити рацiональне використання фонду заробiтної плати, фонду матерiального заохочення тощо.

10. Видавати заробiтну плату 5-го i 20-го числа кожного мiсяця.

11. Забезпечити систематичне пiдвищення дiлової (виробничої) квалiфiкацiї працiвникiв, економiчних i правових знань, створювати необхiднi умови для поєднання роботи з навчанням на виробництвi й у навчальних закладах.

12. Сприяти створенню в колективах дiлової, творчої обстановки, всіляко пiдтримувати i розвивати iнiцiативу й активнiсть працiвникiв, повною мiрою використовувати збори, конференцiї i рiзнi форми громадської самостiйностi; своєчасно розглядати критичнi зауваження, повiдомляти про прийнятi заходи.

13. Уважно ставитись до потреб i запитiв працiвникiв, покращувати їх житлово-побутовi умови.

14. Щотижня проводити прийом працiвникiв.

Робочий час та його використання Для всього персоналу лiкарнi встановлено 5-денний робочий тиждень з двома вихiдними.

Робочий день починається о 9.00 годині. Перерва для прийняття їжi – о 13.00 годині.

Тривалiсть робочої змiни рiзних категорiй працівників визначається графiком роботи, який затверджується адмiнiстрацiєю, погоджується профспiлковим комiтетом i доводиться до вiдома працiвникiв не пiзнiше 10 днiв до початку наступного мiсяця. Дозволяється тривалiсть робочої змiни до 12 годин. Працiвники чергуються по змiнах рiвномiрно. У п’ятницю робочий день скорочується на 15 хвилин. З метою створення сприятливих умов для медичного обслуговування населення, без збитку для їх виробничої дiяльностi адмiнiстрацiя може встановити iнший час початку i закiнчення роботи окремим категорiям медичних працiвникiв.

Прибувши на роботу, працiвники повиннi одягнути спецодяг i взуття, пiдготувати робоче мiсце, апаратуру, iнструменти, черговi служби – прийняти i передати змiну. Завiдуючi вiддiленнями i старшi медсестри зобов’язанi органiзувати контроль за явкою на роботу i завершенням роботи. Облiк роботи медпрацiвникiв, яких викликають у неробочий час для надання термiнової медичної допомоги, здiйснюється медсестрою приймального вiддiлення.

Працiвника в нетверезому станi адмiнiстрацiя не допускає до роботи в даний робочий день (змiну), оформляючи це актом.

На цілодобових роботах забороняється залишати роботу до приходу змiнного. У разі його неявки робiтник або службовець повiдомляє про це керівникові, який зобов’язаний негайно вжитити заходів щодо замiни іншим працiвником.

Надурочнi роботи, як правило, не допускаються. У деяких випадках адмiнiстрацiя може їх допускати, керуючись дiючим законодавством i лише з дозволу профспiлкового комiтету.

З метою рацiонального використання робочого часу забороняється: – вiдривати робiтникiв i службовцiв вiд їх безпосередньої роботи; – скликати збори i наради з громадських справ.

Черговiсть надання щорiчних вiдпусток встановлюється адмiнiстрацiєю лiкарнi й узгоджується профспiлковим комiтетом. Графiк вiдпусток складається на кожен календарний рiк не пiзнiше 5 сiчня поточного року i доводиться до вiдома всiх робiтникiв та службовцiв. Один примірник графiка зберiгається у вiддiлi кадрiв, другий – у структурному пiдроздiлi.

Стимулювання за успіхи в роботі За зразкове виконання трудових обов’язкiв, пiднесення продуктивностi працi, тривалу i бездоганну працю, новаторство i за iншi досягнення в роботi застосовуються такi види заохочення: – оголошення, подяки; – надання премiї; – нагородження цiнним подарунком; – нагородження почесною грамотою; – направлення листа-подяки сiм’ї працiвника.

Заохочення використовують за погодженням з профспiлковим комiтетом. Стимулювання оголошуються в наказi або розпорядженнi, доводяться до вiдома всього колективу i заносяться в трудову книжку працiвника.

Робiтникам i службовцям, якi успiшно i добросовiсно виконують свої трудовi обов’язки, надаються переваги i пiльги у сфері соцiально-культурного i житлово-побутового обслуговування (путiвки в санаторiй, будинки вiдпочинку, покращання житлових умов i т.д.).

За особливi трудовi заслуги робiтники i службовцi висуваються у вищi органи для нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними знаками та присвоєння почесних звань.

Стягнення за порушення трудової дисципліни Порушення трудової дисциплiни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працiвника покладених на нього трудових обов’язкiв, тягне за собою накладення дисциплiнарного стягнення.

При порушеннi трудової дисциплiни адмiнiстрацiя лiкарнi користується такими дисциплiнарними стягненнями: – догана; – звiльнення з роботи (звiльнення як мiра дисциплiнарного впливу може застосовуватись при систематичному невиконанні робiтником чи службовцем обов’язкiв без поважних причин, покладених на нього правилами внутрiшнього розпорядку або трудовим договором, якщо до працiвника ранiше вживались заходи дисциплiнарного або громадського стягнення за прогул (у тому числi вiдсутнiсть на роботi 3 години протягом робочого дня) без поважних причин, появу на роботi в нетверезому станi, станi наркотичного або токсикоманічного сп’янiння, за розкрадання на робочому мiсці (в тому числі за дрібні крадіжки) державного або громадського майна, встановленого вироком суду або постановою органу, в компетенцiї якого входить накладання адмiнiстративного стягнення або проведення заходiв громадського осуду).

До накладання стягнення вiд порушника трудової дисциплiни повинно надійти пояснення в письмовiй формi. Вiдмова робiтника дати пояснення не є перешкодою для застосування стягнення.

Дисциплiнарнi стягнення застосовуються адмiнiстрацiєю безпосередньо за виявленням проступку, але не пiзнiше одного мiсяця вiд дня виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у вiдпустцi.

За кожне порушення трудової дисциплiни дозволяється застосовувати тiльки одне дисциплiнарне стягення.

При накладаннi дисциплiнарного стягнення необхідно враховувати ступiнь важкостi скоєного проступку, обставини, при яких порушено правила поведінки, попередню роботу та вчинки працівника.

Дисциплiнарне стягнення оголошується в наказi та доводиться до вiдома робітника пiд розписку. Із цим наказом ознайомлюються всі працівники лікарні.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплiнарного стягнення працівник не буде притягуватись до нового дисциплiнарного стягнення, то його вважають таким, хто не має стягнення.

Адмiнiстрацiя може видати наказ про зняття накладеного стягнення, не чекаючи кiнця року, коли робітник не допустив нового порушення трудової дисциплiни, при тому показав себе добросовiсним.

Правила внутрiшнього трудового розпорядку набирають юридичної чинностi з моменту затвердження їх трудовим колективом на загальних зборах. Змiни в правила вносять аналогiчним чином.

Правила внутрiшнього розпорядку вивiшують у вiддiленнях у доступному для загального ознайомлення місці. 

Дивіться також

Комбіновані препарати глюкокортикостероїдів
Комбіновані препарати (ІКС+пролонгованої дії b2-агоністи) застосовуються при БА починаючи з ІІІ ступеня. Переваги таких комбінацій – компліментарна дія на молекулярному рівні, більш легке та гли ...

Мірамістин (Мyramistin)
Фармакотерапевтична група: SO1AX20 - антимікробні засоби, що застосовуються в офтальмології. Основна фармакотерапевтична дія ЛЗ: катіонна поверхнево-активна речовина з антисептичною дією; має виражен ...

Валідол (Validol)
Фармакотерапевтична група: C01EX - різні комбіновані кардіологічні препарати. Основна фармакотерапевтична дія: рефлекторна судинорозширююча, заспокійлива дія; при сублінгвальному прийомі дія препарат ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.