Medcolifes
Медичний
СайтПеринатальна патологія у новонароджених на сучасному етапі

В останні 5 років відбулися значні зміни у формуванні перинатальної патології у новонароджених. Значно збільшилась (на 29,5 %) захворюваність новонароджених, яка в 1998 році досягла рівня 260 на 1000 народжених живи­ми (за даними акушерських стаціонарів). Зростання пери­натальної патології у новонароджених зумовлено рядом факторів. У першу чергу, це стан здоров'я жінок. Встанов­лено прямий кореляційний зв'язок між зростанням частоти і тяжкості екстрагенітальної патології у їх новонароджених.

Останнім часом збільшилась питома вага ускладнень вагітності (зокрема анемій, гестозів), пологів, що зумовле­но впливом несприятливих екологічних, медико-соціальних та біологічних факторів. Більш повному виявленню захворювань у плода та новонародженого сприяло впро­вадження в жіночих консультаціях, акушерських стаціо­нарах сучасних методів пре- й постнатальної діагностики. Відповідну роль відіграли організаційні заходи, спрямо­вані на більш повне забезпечення відділень новонародже­них кваліфікованими лікарями-неонатологами, діагностич­ним та лабораторним обладнанням.

Виявлено чітку залежність між рівнем кваліфікації ме­дичного персоналу та кількістю виявлених захворювань у новонароджених перших 7 діб життя.

Впровадження сучасних методів діагностики та ліку­вання плода і новонародженого в перинатальному періоді дозволили за останні 5 років знизити перинатальну смертність на 8,7%, ранню неонатальну — на 10,6%, не­зважаючи на значне зростання виявлених захворювань у новонароджених.

У структурі захворюваності новонароджених ранньо­го неонатального періоду найбільш значною (понад 30%) е внутрішньоматкова гіпоксія плода та асфіксія новона­роджених, рівень якої зростає з кожним роком і в 1998 році становив 112,6%о. Високий рівень даної патології у ново­народжених свідчить про недостатність заходів, спрямо­ваних на охорону плода в анте- та інтранатальному періо­дах. Це підтверджується стабільною тенденцією зростан­ня кількості дітей, у яких при народженні діагностується, високим упродовж останніх років залишається показник захворюваності новонароджених на синдром дихальних розладів, недостатньо впроваджуються сучасні методи його профілактики, залишається високим рівень невино-шування вагітності.

Впровадження та удосконалення методів пренатальної ультразвукової діагностики забезпечили тенденцію до зменшення питомої ваги природжених вад розвитку в структурі захворюваності новонароджених.

Серед причин смертності дітей раннього неонатально­го періоду синдром дихальних розладів займає перше місце (33,4%), вади розвитку — друге (25,3%), внутрішньомат­кова гіпоксія плода й асфіксія новонароджених — третє (12,1%). Вдвічі за останній період зменшились втрати но­вонароджених від пологового травматизму, гемолітичної хвороби новонароджених.

Пропонується комплекс заходів, спрямованих на запо­бігання перинатальній патології та втраті новонародже­них у ранньому неонатальному періоді.

Сторінки: 1 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.