Medcolifes
Медичний
СайтОрганізація хірургічної допомоги в україні

Сторінка 4

Хірургічна допомога, будучи висо­коефективною, поряд із цим є дуже складною і дорогою. Досягнення її ви­сокого рівня в жодній державі світу, навіть найбільш економічно розви­нутій, не може бути забезпечене лише

державним фінансуванням. Значне відставання деяких розділів хірургії в колишньому СРСР (зокрема, транс -плантологіїталапароскопічної), зали­шене в спадок колишнім союзним рес­публікам — теперішнім незалежним державам, у тому числі й Україні, зу­мовлене головним чином дефіцитом коштів через єдине — лише державне і тому недостатнє — джерело фінансу­вання медицини взагалі, у тому числі й хірургії.

Тому зараз у суверенній Україні зі зміною її політичного устрою та рефор­муванням економічних відносин поряд із головним — державним — джерелом фінансування медицини розроблюються та втілюються в життя відповідно до по­станови Кабінету Міністрів країни інші форми фінансування медичної допомо­ги. Насамперед дозволяється медичним установам надавати багато платних хі­рургічних послуг за бажанням та добро­вільною згодою хворих. Це стосується та­кож таких нових за технологією опера­цій, як ендоскопічні (лапароскопічні) втручання на органах черевної порож­нини. Адже для придбання апарату­ри для їх виконання та спеціальної підго­товки хірургів з числа тих, хто уже во­лодіє технікою виконання операцій на цих органах традиційним — відкритим — способом, потрібні великі кошти.

Зараз в Україні відбуваються еко­номічні реформи у зв'язку з законодав­чим (конституційним) закріпленням різних форм власності (державної, при­ватної та колективної). Це торкнеться також і організації системи медичної, зокрема хірургічної, допомоги грома­дянам України. Хоч ще не вироблено остаточної концепції щодо системи організації медичної допомоги, проте значні зміни в цій організації вже на­мічаються і у майбутньому, мабуть, поряд із державною, бюджетною ме­дичною допомогою важливе місце на­лежатиме страховій медицині з оплатою послуг з фонду підприємств, страхових компаній, акціонерних товариств, фондів соціального забезпечення та власних коштів пацієнтів тощо.

Сторінки: 1 2 3 4 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.