Medcolifes
Медичний
СайтОснови інтегрованих завдань в дошкільному віці

Сторінка 8

Розвивальні можливості кожного виду діяльності розкрито табличним способом (табл. ). Основні види діяльності, які використовуються під час побудови інтегрованих занять, можуть підсилюватися супровідними: малюванням, художньою працею, дослідницькою діяльністю, виразним читанням віршів, драматизацією, складанням діалогів, хоровим співом з елементами хореографії. Такі супровідні види діяльності добираються з огляду на дидактичні цілі й етапи заняття. Найголовніше – домогтися повного злиття різних видів діяльності, їх гармонії, аби викликати та підтримувати творчу реакцію дитини, активізувати її пізнавальні можливості, досягти поєднання логіко-понятійного та емоційно-образного компонентів на різних етапах пізнання та творення тексту.

Прагнемо знайти доцільне співвідношення видів діяльності на різних етапах навчання. Чим слабше підготовлена дитина, тим менше розвинені її пізнавальні можливості, тим частіше має звертатися до таких видів діяльності, як ігрова, предметно-практична, малювання, музика.

Розвивальні можливості видів діяльності розкрито в таблиці № .

Таблиця №4

Розвивальні можливості видів діяльності

Види діяльності, що активізують словесну творчість

Їхні розвивальні можливості

- ігрова діяльність, драматизація

- орієнтує на чуттєві способи пізнання, оволодіння умінням вичленовувати ознаки, знаходити видові й родові, спільні й відмінні, істотні й неістотні, класифікувати їх; розширення уявлень про значення конкретних слів

- спостереження за довкіллям

- уводить у сам процес народження образного вислову; допомагає розширити уявлення про слова, що означають явища природи, риси характеру; розкрити сутність причинно-наслідкових зв’язків

- художня діяльність (образотворча, музична, хореографічна, театральна)

- спрямовує на розвиток уяви, орієнтує на образне сприймання світу

Види мовних завдань у структурі інтегрованого заняття

мови і мовлення в початкових класах

У процесі конструювання інтегрованих занять провідною групою мовних завдань є розгляд виучуваних мовних засобів (фонетичних, лексичних, граматичних, словотворчих) у функціонально-стилістичному аспекті. Такі завдання передбачають:

- спостереження за живописною функцією мовних засобів у тексті, їхньою роллю у передачі інформації, створенні художнього образу;

- обгрунтування доцільності, виразності вжитих автором тих чи інших слів, граматичних форм;

- самостійний добір лексичних, граматичних багатств рідної мови для вираження власної думки, почутті.

Ці завдання можна конкретизувати таким чином:

1. З якою метою вжито в тексті синоніми, антоніми, образні слова, звертання, речення з окличною інтонацією, перелічування? Які риси характеру, які події, предмети вони зримо малюють? Який викликають настрій?

2. Доберіть з довідки влучні слова для характеристики предмета, героя, події, явища. (Найчастіше в довідці подаються антоніми). З ким (чим) порівнюються події, вища, предмети, дійові особи в тесті? Чому? Яке цим створюється враження? Якими словами змальовуються барви, звуки, дивні обриси предмета, явища?

3. Опишіть словами, що уявляєте, слухаючи поезію, музику.

4. Поговоріть з героями тексту. Висловіть побажання, застереження, співчуття, пораду.

5. Побудуйте діалог, розповідь за мотивами тексту.

6. Дайте відповідь на запитання тесту (з використанням опори й самостійно).

7. Відновіть текст (із розсипаних слів, речень, з переставленими частинами).

8. Чи відповідає зміст твору заголовків? Чи не пропущено щось важливе. Можливо, є щось зайве?

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.