Medcolifes
Медичний
СайтСучасні принципи ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення

Сторінка 2

- урядові процедури щодо реєстрації лікарських засобів;

- контролювання якості і контролювання виробничого процесу;

- тривалість терміну придатності лікарського засобу;

- джерело сировини (субстанції) для виробництва лікарських засобів;

- розміщення виробництва і складів;

- затрати на наукові дослідження і розробки;

- розвиток каналів розподілу лікарських засобів;

- розроблення конкурентами перспективних лікарських препаратів для лікування тієї самої хвороби або тих же симптомів тощо.

Фактори зовнішнього середовища:

- величина валового внутрішнього продукту і темпи його зростання;

- валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення;

- витрати на охорону здоров'я у відсотках від ВВП (характер розподілу ВВП);

- витрати на лікарські засоби у відсотках від витрат на охорону здоров'я;

- витрати на лікарські засоби на душу населення;

- життєвий рівень населення (середня заробітна платня тощо);

- характер споживання лікарських засобів;

- політична та економічна стабільність (політичні, економічні, кредитні ризики тощо);

- роль уряду в оплаті витрат на охорону здоров'я;

- державне регулювання цін на лікарські засоби;

- регулювання експорту, імпорту лікарських засобів та інші.

Оцінювання витрат

Фірма завжди прагне встановити на товар ціну, яка повністю покриває усі її витрати на виробництво і збут, а також дає можливість отримати справедливу норму прибутку. Коли ж ці витрати не покриваються, подальша комерційна діяльність втрачає сенс.

Важливе значення при проведенні аналізу витрат має їх поділ на постійні і змінні.

Постійні витрати фірми за певний період (рік, квартал, місяць) при даних виробничих потужностях не змінюються із збільшенням обсягів виробництва і збуту продукції. Це орендна плата, проценти за кредит, плата за опалення, оплата праці менеджерів тощо.

Змінні витрати навпаки — безпосередньо залежать від обсягів виробництва. До них належать, зокрема, витрати на сировину і матеріали, комплектувальні, заробітна платня робітників тощо. Але на одиницю продукції ці витрати, як звичайно, залишаються незмінними.

Постійні ж витрати на одиницю продукції навпаки — можуть суттєво коливатися залежно від обсягів виробництва і збуту товару, що видно з формули собівартості одиниці продукції:

,

де V — змінні витрати на одиницю продукції;

F — постійні витрати за певний період часу;

N — обсяг виробництва (збуту) продукції за цей період.

Для обґрунтованого визначення рівня ціни на товар доцільно проаналізувати, як змінюються витрати залежно від обсягу його виробництва.

Сума постійних і змінних витрат на виробництво і збут товару визначає нижню межу ціни на нього.

Аналіз цінової еластичності попиту на товар

При визначенні вихідної ціни на товар дуже важливо встановити взаємозв'язок між ціною і попитом на товар (обсягом його збуту) та визначити цінову еластичність попиту.

Існує обернено-пропорційний зв'язок між ціною і величиною попиту, тобто зниження ціни (при незмінності інших параметрів) призводить до зростання величини попиту. І навпаки, підвищення ціни призводить до відповідного зниження величини попиту.

Цінова еластичність попиту характеризує чутливість споживачів до зміни цін з огляду на кількість товарів, які вони купують. Її визначають відношенням зміни величини попиту (обсягу збуту) до зміни цін (у відсотках):

,

де Ц1 – фактична ціна збуту

Ц2 – прогнозована знижена ціна збуту

N1 – фактичний обсяг збуту

N2 – очікуваний обсяг збуту за умови зниження ціни

Цінова еластичність показує відсоткову зміну у величині попиту на кожен відсоток зміни в ціні. Оскільки попит, як звичайно, зменшується при зростанні ціни, еластичність вимірюється від'ємними величинами.

Однак для спрощення розрахунків її часто беруть за модулем і виражають додатнім числом.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.