Medcolifes
Медичний
СайтЗагальна характеристика пам'яті

Сторінка 5

Мимовільне запам'ятовування має велике значення в житті людини, воно розширює й збагачує її життєвий досвід, не вима­гаючи від неї спеціальних зусиль.

Дослідження показали, що мимовільне запам'ятовування мо­же бути використано в педагогічній роботі в тих випадках, коли новий навчальний матеріал треба добре усвідомити. Тут основ­не завдання учня — усвідомлення нового, а запам'ятовування цього нового відбувається мимовільно, в самому процесі осмис­лення. Передчасна постановка спеціального завдання на запа­м'ятовування нерідко негативно позначається на розумінні. То­му іноді вчитель каже школярам: «Спочатку зрозумійте, розбе­ріться, не стараючись будь-що запам'ятати».

Довільне запам'ятовування на відміну від мимовільного сві­домо спрямоване на запам'ятовування певного матеріалу. При довільному запам'ятовуванні людина докладає необхідні вольо­ві зусилля, мобілізує себе на краще й міцніше запам'ятовування матеріалу, застосовуючи для цього спеціальні прийоми та спосо­би запам'ятовування. Навчальна діяльність школярів — засво­єння знань, набування вмінь та навичок — спирається переваж­но на довільне запам'ятовування. Систематичне, планомірне, спеціально організоване запам'ятовування із застосуванням пев­них прийомів називають заучуванням.

Довільне запам’ятовування здійснюється двома способа­ми: механічним і смисловим.

Механічне запам'ятовуван­ня — це послідовне заучування окремих частин матеріалу без опори на смисловий зв'язок між ними. Так, школярка, готуючи урок, п'ять-шість разів прочи­тала одну сторінку підручника, потім стільки ж разів на­ступну. В класі дівчинка добре переказала те, що було напи­сано у підручнику, але не змо­гла відповісти на найпростіші запитання вчителя.

— Я краще все підряд роз­повім, мені на запитання відпо­відати важко,— заявила вона.

Це сталося тому, що учени­ця завчила урок механічно, не вдумуючись у зміст матеріалу.

До механічного запам'ятовування учні вдаються в трьох ви­падках: по-перше, коли вони не можуть зрозуміти смисл виучу­ваного матеріалу; по-друге, коли окремі частини матеріалу не пов'язані між собою за смислом (наприклад, окремі назви пред­метів, хронологічні дати, числові вирази тощо); по-третє, тоді, коли вчитель вимагає знати все точно так, як написано в підруч­нику. Коли вчитель систематично вимагає тільки дослівних від­повідей від учнів, то цим виховується в них механічний спосіб засвоєння матеріалу.

Часто методика опитування учнів у класі визначає способи запам'ятовування ними навчального матеріалу. Учень пристосо­вується до системи опитування вчителя: якщо вчитель ставить багато запитань за змістом, змушує учнів міркувати, відповідати урок, то учень старається запам'ятовувати навчальний матеріал, роздумуючи в процесі його заучування.

Механічне запам'ятовування матеріалу часто призводить до формального засвоєння знань. Крім того, механічне запам'ятову­вання неекономне, воно вимагає значно більше часу, ніж запам'я­товування смислове. Однак механічне запам'ятовування в розум­ному поєднанні із смисловим запам'ятовуванням корисне. Важ­ливо ґрунтовно розібратися, подумати й вивести правило, а потім уже його завчити; добре розібратися в історичних фактах, а потім додатково вивчити хронологічні дати.

Смислове запам'ятовування безпосередньо пов'язане з про­цесами мислення, воно спирається на розуміння змісту матеріа­лу, на усвідомлення тих логічних зв'язків, які існують між його частинами. У психології розроблено ряд прийомів, що полегшу­ють смислове запам'ятовування виучуваного матеріалу.

Один з прийомів, що сприяє смисловому запам'ятовуванню,— смислове групування матеріалу. Під смисловим групуванням слід розуміти членування матеріалу на частини з виділенням головного й істотного в кожній частині.

Після загального ознайомлення з матеріалом він має бути детально проаналізований і розчленований на смислові групи чи частини. У кожній частині треба знайти й виділити смислові опорні пункти, тобто думки, словесні вирази та образи, які ви­значають основну суть даної частини, і сформулювати цю суть у вигляді коротких заголовків до кожної частини.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.