Medcolifes
Медичний
СайтЗагальна характеристика пам'яті

Сторінка 9

Учителю треба знати індивідуальні особливості пам'яті шко­лярів; це дає йому можливість спиратися, з одного боку, на силь­ніші сторони пам'яті учня, з другого — розвивати слабкі сторони пам'яті й тим самим добиватися гармонійного розвитку цього важливого психічного процесу.

Серед молодших школярів нерідко зустрічаються діти, які запам'ятовують матеріал дуже швидко. Таким учням для запа­м'ятовування матеріалу досить один раз прочитати розділ під­ручника або уважно прослухати пояснення учителя. Причому ці діти не тільки швидко запам'ятовують, а й тривалий час зберіга­ють завчене, легко й повно відтворюють. Школярі, що швидко запам'ятовують і тривалий час зберігають вивчене, помітно виділя­ються серед інших учнів успіхами у засвоєнні знань.

Учителю доводиться мати справу і з школярами, що повільно запам'ятовують навчальний матеріал, але зате повільно і забу­вають його, тобто тривалий час зберігають завчене. Ці школярі заучують навчальний матеріал шляхом багаторазових повторень, застосовують різноманітні прийоми, слухають, читають, запису­ють, замальовують, спираються на наочні посібники і т. д. Закріп­лений матеріал в результаті багаторазових повторень зберігаєть­ся в пам'яті у цих школярів так само довго й міцно, як і в учнів, що швидко запам'ятовують.

Учитель повинен судити про пам'ять школярів не тільки за її результатами, а й за тими зусиллями, які витрачають учні, щоб досягти міцного запам'ятовування. Учитель повинен навчати учнів необхідних прийомів, що прискорюють процес заучування. Серед учнів зустрічаються і такі діти, які швидко запам'ято­вують навчальний матеріал, але так само швидко забувають вивчене. Звичайно, на другий-третій день вони вже погано, не­повно й неточно відтворюють закріплений матеріал. У таких школярів треба насамперед виховувати спрямованість на трива­ле запам'ятовування, звичку самостійно повторювати пройдене через певний час, їх треба постійно перевіряти, контролювати. При засвоєнні нового матеріалу таким учням слід давати інди­відуальні завдання — повторювати те, що з минулих знань пов'я­зано з новим матеріалом.

Окремі діти, витрачаючи багато часу та сил на заучування матеріалу, відтворюють його неточно і швидко забувають. Слаб­ка продуктивність пам'яті таких школярів пояснюється різними причинами. Як правило, погане запам'ятовування спостерігається в школярів, які часто пропускають заняття, несистематично ви­конують навчальні завдання, не володіють прийомами запам'я­товування. Як показують дослідження, при відповідній роботі процеси запам'ятовування і відтворення у них значно поліпшу­ються.

Слабка продуктивність пам'яті іноді є наслідком захворюван­ня, великої перевтоми та іншого фізичного нездужання. Для та­ких дітей, крім індивідуального навчання і безпосередньої допо­моги в заучуванні, потрібний спеціальний режим, чергування навчальної діяльності та відпочинку, розумне дозування навчаль­них завдань і т. д.

Дуже часто незначні результати запам'ятовування залежать не від поганої пам'яті, а від поганої уваги учнів. Якщо учень не­уважний на уроці або не звик зосереджено працювати, він погано сприймає навчальний матеріал, а отже, йому нічого запам'ято­вувати. Відсутність уваги або недостатня увага учнів на уроці — одна з найважливіших причин поганого запам'ятовування.

Розвиток пам'яті молодшого школяра

Розпочинаючи навчання в школі, діти вже спроможні довільно запам'ятовувати. Однак ця спроможність у них ще слабо розви­нута. Тому вчителеві треба особливу увагу приділяти тому, щоб молодші школярі вміли довільно запам'ятовувати навчальний матеріал.

Продуктивність довільного запам'ятовування пов'язана з розумовою активністю школяра, з тим, як він розуміє завдання, що постають перед ним у процесі засвоєння знань. Відповідно до завдань запам'ятовування добираються і використовуються най­більш раціональні прийоми запам'ятовування. В одних випадках школяр повинен запам'ятовувати матеріал якомога точніше, до­слівно. Так треба запам'ятовувати правила, означення, вірші, де потрібне точне запам'ятовування, дослівне заучування. В інших випадках завдання запам'ятовування полягає в тому, щоб відтво­рити зміст своїми словами. Це звичайно стосується такого обшир­ного матеріалу, як літературний, історичний.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.