Medcolifes
Медичний
СайтСпостереження та догляд за серцево-судинною системою

Сторінка 1

Велику увагу треба приділити серце­во-судинній системі хірургічного хво­рого. Це особливо стосується тих пато­логічних станів організму, коли підви­щується навантаження на серце (тяжка інтоксикація, післяопераційний пері­од, комбіновані травми).

Перед операцією шляхом ретельно­го обстеження хворого треба з'ясувати, наскільки патологія з боку серцево-су­динної системи може бути протипока­занням до проведення планової опе­рації. Кожному хворому віком понад 55 років слід робити електрокардіогра­му. Хворі, які перенесли інфаркт міо­карда, можуть бути оперовані не рані­ше як через 6 міс, бо може бути по­вторний інфаркт. Стенокардія легкого ступеня не є протипоказанням до опе­рації. Тяжка форма стенокардії є про­типоказанням до планової операції. У разі аритмії хворому перед операцією призначають препарати наперстянки чи лідокаїн. Серцева недостатність теж є протипоказанням до оперативного планового лікування. Таким хворим пе­ред операцією призначають серцеві глікозиди та діуретичні засоби. Інфу-зійну терапію слід обмежити.

Спостереження за серцево-судинною системою полягає у щоденному дослі­дженні пульсу, визначенні розмірів сер­ця, його тонів, шумів, величини артеріального тиску, запису ЕКГ і ін.

Під час дослідження пульсу зверта­ють увагу на його частоту за одиницю часу, ритм, наповнення пульсової хвилі, її напруження.

Частота пульсу може як збільшува­тися (тахікардія), так і зменшуватися (брадикардія). Часто причиною трива­лого прискорення пульсу є підвищен­ня температури тіла. На кожний градус температури пульс прискорюється на 10 за 1 хв. При деяких захворюван­нях пульс надзвичайно прискорений (тиреотоксикоз, різні інтоксикації).

Частота пульсу залежить від подраз­нення симпатичного нерва.

У разі брадикардії частота пульсу може зменшуватися до 50—40 за 1 хв. Брадикардія спостерігається при захво­рюваннях мозку, жовтяниці, пору­шенні провідності збудження від перед­сердя до шлуночків (захворювання серця). Брадикардія небезпечніша за тахікардію.

Найгіршим проявом порушення сер­цевого ритму є фібриляція шлуночків. Якщо вона триває 2—3 хв, хворий може загинути. Під час фібриляції шлуноч­ки не скорочуються як єдине ціле і ви­кид крові в аорту припиняється.

Наповнення пульсу залежить від кількості крові, яка викидається серцем у судини під час систоли, та від роботи серцевого м'яза. За зменшення об'єму циркулюючої крові (частіше унаслідок крововтрати) пульс може бути дуже слабкого наповнення (ниткоподібний).

Важливе значення має ритм пуль­су. Нормальний ритм вказує на добру роботу м'яза серця. Коли цей ритм по­рушується, говорять про перебої в ро­боті серця, тобто аритмію. Аритмія частіше є наслідком органічного ура­ження м'яза серця або його нервових вузлів. Причиною цього ускладнення у хірургічних хворих частіше є вираже­на інтоксикація організму.

Артеріальний тиск вимірюють пру­жинним манометром. У нормі тиск крові становить 120—125/80—85 мм рт.ст. Підвищення артеріального тис­ку буває при гіпертонічній хворобі, у людей літнього і старечого віку (у зв'яз­ку зі склерозом судин), при гіпоксії, психічному збудженні тощо. Знижен­ня його є наслідком інтоксикації різно­го походження, слабкості серцевого м'яза, крововтрати, шоку, колапсу.

Спостерігаючи за серцево-судинною системою, треба звертати увагу на за­барвлення шкіри. Ціаноз у хірургічних хворих може бути після операції і є на­слідком застою крові у венах і капілярах шкіри і недостатнім у зв язку з цим га­зообміном у легенях. Передусім ціано-тичними стають слизові оболонки та ділянки шкіри, віддалені від серця (крила носа, вушні раковини, щоки, кисті, ступні).

Під час огляду треба звернути увагу на появу болю в ділянці серця та за груд­ниною. Він може мати різні характер, локалізацію та іррадіацію. Поява тако­го болю, особливо у післяопераційний період, може вказувати на приступи грудної жаби, що зрештою може при­звести до інфаркту міокарда.

Для спостереження за роботою сер­ця використовують складну медичну апаратуру: електрокардіограф, пульсо-тахометр, апарати для вимірювання венозного тиску, комп'ютери, кардіо­монітори. Останні дозволяють протя­гом тривалого часу стежити за багатьма фізіологічними параметрами: тиском, пульсом, кардіограмою та ін. Моніто­ри використовують для спостереження за хворим під час операції і в післяопе­раційний період. Вони поліпшують ран­ню діагностику можливих ускладнень з боку серцево-судинної системи.

Сторінки: 1 2 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.