Medcolifes
Медичний
СайтРецепт та його структура

Сторінка 1

Рецепт (лат. receptum - отримане) - письмове звернення ліка­ря до фармацевта про виготовлення та відпуск хворому ліків із зазначенням способу їх вживання. Рецепт є важливим докумен­том та виписується за правилами, встановленими наказом Мініс­терства охорони здоров'я України № 117 від 30 червня 1994 року.

ПРАВИЛА ВИПИСУВАННЯ РЕЦЕПТІВ НА ЛІКАРСЬКІ

ЗАСОБИ ТА ВИРОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Медичні працівники лікувально-профілактичних закладів зобов'яза­ні виписувати хворим рецепти на лікарські засоби та вироби медичного призначення, завіряти їх своїм підписом і особистою печаткою. Рецепти виписуються латинською мовою із зазначенням віку хворого, порядку опла­ти лікарських засобів та виробів медичного призначення, форми вживання на бланках, віддрукованих відповідно до форм, затверджених наказом Мі­ністерства охорони здоров'я України № 117 від 30.06.94. В окремих випадках рецепт завіряється печаткою ліку вально-профілактич­ного закладу, науково-дослідного інституту, медичних учбових закладів.

Бланк рецепта форми № 2 передбачений для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення безкоштовно чи на пільгових умовах та лікарських засобів, що мають одурманюючу властивість, за переліком, за­твердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України №117 від 30.06.94. Бланк рецепта форми № 3 передбачений для виписування наркотич­них лікарських засобів у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами за переліком, що затверджується Міністерством охорони здо­ров'я України.

Всі інші лікарські засоби, в т. ч. спирт етиловий, виписуються на реце­птурному бланку форми № 1.

Рецепти для одержання лікарських засобів, виробів медичного при­значення на пільгових умовах чи безкоштовно дозволяється виписувати лікарям державних закладів охорони здоров'я, лікарям інших закладів, під-приємств, організацій, які мають відповідні кошти на оплату рецептів, а також завідуючим фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунк­тами, перелік яких визначається органами охорони здоров'я місцевих держадміністрацій. Рецепти виписуються в одному примірнику. У разі ви­писування безкоштовно чи на пільгових умовах наркотичних лікарських засобів, поряд з виписуванням на бланку форми № З, виписується додат­ково рецепт на бланку форми № 2.

Лікарі виписують рецепти, як правило, після огляду хворого, з обо­в'язковим записом про призначення лікарських засобів в медичній доку­ментації.

Забороняється виписувати рецепти на лікарські засоби, що не дозволе­ні для медичного застосування в Україні.

Наркотичні лікарські засоби та такі, що мають одурманюючу власти­вість, у чистому вигляді або з індиферентними речовинами, дозволяється виписувати тільки лікарям, які працюють у державних закладах охорони здоров'я.

Рецепти повинні виписуватись чітко і розбірливо чорнилом або куль­ковою ручкою з обов'язковим заповненням необхідних реквізитів у блан­ку. Виправлення у рецепті не дозволяються.

На рецептурному бланку форми № 2 і форми № 3 дозволяється виписувати тільки одне найменування лікарського засобу, на бланку фор­ми № 1 - не більше 3-х найменувань.

Склад лікарського засобу, визначення лікарської форми, звернення до фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуть латинською мовою. Використання латинських скорочень при цьому дозволяється тільки відповідно до прийнятих у медичній і фар­мацевтичній практиці. Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що не дозволяє встановити, який лікарсь­кий засіб прописано.

Назви отруйних і наркотичних лікарських засобів пишуться на почат­ку рецепта, далі - всі інші ліки.

При необхідності негайного відпуску хворому ліків у верхній части­ні рецепта проставляється позначка "сіїо" (швидко) або "зШігп" (негайно).

При виписуванні рецепта кількість рідких лікарських засобів вказу­ється в мілілітрах, краплях, всі інші - в грамах або в частках грама.

Сторінки: 1 2 3 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.