Medcolifes
Медичний
СайтОбов’язки фармацевтичних працівників аптеки

Сторінка 2

У міжлікарняних аптеках, де немає відділу комплектації і відправ­лення товарів, та в аптеках лікувально-профілактичних закладів рецептар-контролер комплектує товари і видає їх відділам лікарні за їх вимогами.

У центральних районних аптеках на рецептаря-контролера може покладатись також організаційно-методична робота у прикріплених сільських аптеках і контроль за фармацевтичною діяльністю їх.

В разі потреби рецептар-контролер зобов'язаний подавати невід­кладну медичну допомогу. Він також відповідає за правильність запи­сів у рецептурному журналі, приймання рецептів і вимог, додержання цін, правильний і своєчасний відпуск ліків. На нього можуть поклада­тись й інші обов'язки, що відповідають його освіті та професійним на­вичкам.

У своїй роботі рецептар-контролер керується положенням про рецеп­таря-контролера, Державною фармакопеєю, положеннями та інструкці­ями про порядок приймання рецептів, контролю якості і відпуску ліків населенню.

Рецептар-контролер має право інформувати лікарів про властивості, правила зберігання і способи вживання лікарських засобів, перевіряти за дорученням завідуючого аптекою правильність зберігання, обліку та відпуску лікарських засобів у відділеннях (кабінетах) лікувально-про­філактичних закладів, звертаючи особливу увагу на умови зберігання отруйних та сильнодіючих ліків.

У своїй роботі рецептар-контролер підпорядковується безпосередньо завідуючому відповідним відділом і його заступникові, а коли немає відділів,— завідуючому аптекою або його заступникові.

Асистент аптеки зобов'язаний:

готувати ліки за рецептами лікарів і вимогами лікувально-профілак­тичних та інших закладів,

додержувати фармацевтичного порядку і вимог санітарно-гігієніч­ного режиму на своєму робочому місці;

здавати рецептареві-контролерові всі виготовлені ліки і стежити, щоб після закінчення робочого часу не залишалось не повністю виго­товлених і не зданих ліків. Отруйні і наркотичні засоби (за списком А) асистент одержує у завідуючого відділом, його заступника або рецеп­таря-контролера тільки у відваженому вигляді і повинен негайно вико­ристати їх для виготовлення ліків.

Асистент відповідає за якість виготовлених ним ліків, а також за роботу фасувальників, які виконують роботу за його дорученням. В разі потреби він повинен подавати невідкладну медичну допомогу.

Асистент підпорядковується завідуючому відділом і його заступни­кові, а коли немає відділів,— завідуючому аптекою і його заступни­кові. У своїй роботі асистент керується положенням про асистента, Дер­жавною фармакопеєю, а також інструкціями та настановами керівних організацій.

Ручнист апетки – це працівник, що продає населенню готові ліки та інші предмети аптечного асортименту, які дозволено відпускати без рецептів.

До обов’язків ручниста входить:

продавати населенню готові ліки, які дозволено відпускати без рецептів, та інші медичні вироби аптечного асортименту;

давати пояснення покупцям про порядок вживання і зберігання ліків та інших відпущених їм медичних виробів;

додержувати встановлених цін та правил зберігання товарів;

своєчасно поповнювати запаси товарів у відділі ручного (без рецептурного) продажу.

Ручнист підпорядковується завідуючому аптекою, а де є відділи ручного (без рецептурного) відпуску товарів, - завідуючому відділом або його заступникові. У тому разі, коли відділ ручного відпуску товарів має самостійну секцію, ручнисти несуть повну матеріальну відповідальність за доручені їм товарно-матеріальні цінності.

Сторінки: 1 2 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.