Medcolifes
Медичний
СайтПро використання системи інтернет для розповсюдження інформації про лікарські препарати

Сторінка 1

Інформатизація стимулює зростання виробництва високотехнологічної продукції, веде до підвищення зайнятості економічно активного на­селення, стимулює просування на ринок продуктів та збільшення їх реалізації .

В останні роки використання комп'ютерів в аптечній мережі вий­шло на новий якісний рівень. Це зумовлено об'єктивними причинами, що мають місце на українському фармацевтичному ринку, значним збільшенням номенклатури лікарських засобів, широким розповсюджен­ням персональних комп'ютерів і внаслідок цього інформатизацією робо­ти фармацевтичних підприємств .

Створюються принципово нові інформаційно-довідкові системи про лікарські засоби з базами даних щодо реєстрації лікарських препаратів,

учасників фармацевтичного ринку, обсягів імпорту й експорту медика­ментів, субстанцій, виробів медичного призначення, що виготовляються на вітчизняних підприємствах [І].

Завдяки сучасним інформаційним технологіям вирішуються важ­ливі багатоаспектні проблеми фармацевтичного бізнесу [1, 3, 8]. При цьому значну роль у просуванні на фармацевтичний ринок іноваційних препаратів, впровадженні їх в широку медичну практику, а загалом у збільшенні реалізації медикаментів відіграє система інформаційного за­безпечення [6, 7].

Сьогодні не існує та і не може існувати єдиного всеохоплюючого джерела інформації про лікарські препарати для всіх категорій спожи­вачів. З.М.Мнушко із співавторами обгрунтували та запропонували мо­дель створення системи накопичення комерційної інформації про лікар­ські засоби, що сприяло підвищенню рівня й ефективності діючих, а також новостворених організаційних структур та систем, що займаються збором і розповсюдженням інформації про лікарські засоби .

Разом з тим ще залишається гострою проблема оперативного, дос­товірного, професійного інформування про лікарські засоби медичних та фармацевтичних працівників і населення. З наукової та практичної то­чок зору являє інтерес використання системи Інтернет для розповсюд­ження та одержання інформації про лікарські препарати. Одним з най­важливіших аспектів використання мережі Інтернет є забезпечення раціонального використання медикаментів на основі доступу до глобаль­ної інформації про лікарські засоби, пов'язаної з їх створенням, вироб­ництвом, результатами поглибленого їх вивчення в національних медич­них центрах, передачі накопиченого клінічного досвіду широкому колу практикуючих лікарів, введення на ринок нових препаратів або старих з новими фармакологічними якостями.

Принципово новим при користуванні мережею Інтернет є широке представництво в даній системі фахівців різних спеціальностей — від вчених, що створили лікарські препарати, клініцистів, практикуючих лікарів, провізорів та фармацевтів до працівників органів регламентації, студентів медичних та фармацевтичних учбових закладів, стаціонарних та амбулаторних хворих . Через систему Інтернет забезпечується ціло­добове оперативне одержання інформації у зручний для споживачів час, при цьому пропонована інформація глобальна за масштабами. Завдяки своїй унікальній структурі зберігання і пошуку інформаційних даних Інтер­нет дозволяє спростити доступ до інформації про лікарські препарати.

При користуванні системою Інтернет фахівці значно зменшують витрати часу і сил на отримання інформації про лікарські препарати, практично негайно можуть одержати інформацію про клінічний досвід їх використання у будь-якій країні, виявити переваги того або іншого пре­парату перед аналогами, які наявні на фармацевтичному ринку. До того ж, не відриваючись від комп'ютера, спеціаліст може отримати дані про поставки в Україну препаратів, їх реєстрацію, вартість тощо.

Слід зазначити, що Інтернет — це не тільки засіб отримання необ­хідної інформації про лікарські препарати, а насамперед, в широкому розумінні — це форма спілкування між розповсюджувачами інформа­ційної продукції і споживачами, між вченими-клініцистами і практику­ючими лікарями. Завдяки використанню Інтернету створюється своєрідна атмосфера професійної взаємодії, атмосфера відкритого обміну думками між вченими-клініцистами і практикуючими лікарями, передачі і сприй­няття нових знань, завдяки чому в лікувальну практику впроваджують­ся нові лікарські препарати, сучасні схеми лікування та нові медичні технології, створюються умови раціонального використання ліків.

Сторінки: 1 2 3 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.