Medcolifes
Медичний
СайтОсновні тенденції змін стану здоров’я дітей міста Івано-Франківська

Сторінка 6

Таким чином, проведене дослідження показало, що стан здоров’я дітей і підлітків м. Івано-Франківська неухильно погіршується. Зростання рівня загальної захворюваності поєднується із істотним збільшенням випадків хронічної патології, що веде до зниження якості життя, обмеження реалізації соціальних і професійних функцій. Привертає увагу істотний приріст захворювань, які є провідними маркерами забруднення оточуючого середовища, зокрема збільшення хвороб крові та кровотворних органів. Відомо, що Івано-Франківська область належить до таких, де реєструється найвище в Україні число людей із хворобами крові та кровотворних органів, із яких 95% посідає анемія [1] . Насторожує також істотний приріст хвороб кістково-мязової, нервової та сечостатевої систем.

Наше сьогодення характеризується підвищеним рівнем інформатизації суспільства, збільшенням статичного компоненту в добовому бюджеті часу школярів, що призводить до зростання психоемоційної напруги та зниження загальної резистентності організму. Ці фактори разом із зниженням якості довкілля сприяють зростанню захворюваності підростаючого покоління. Як відомо, цілеспрямована корекція добової рухової активності з урахуванням статево-вікових і функціональних можливостей організму, що розвивається, призводить до підвищення адаптаційних можливостей, фізичної працездатності, а, відповідно, – і рівня соматичного здоровя людини [3]. У зв’язку із вище викладеним, на нашу думку, є необхідним проведення донозологічної діагностики рівня здоровя дітей і підлітків Прикарпаття з метою розробки і впровадження комплексної програми корекції їх стану здоровя засобами фізичної культури, спрямованої на підвищення функціональних резервів організму.

Висновки. 1. Стан здоров’я дітей і підлітків м. Івано-Франківська погіршується, що може бути пов’язано із зростанням психоемоційної напруги, гіпокінезією та несприятливими впливами довкілля.

2. Зростання питомої ваги захворювань крові та кровотворних органів, кістково-м’язової , сечостатевої, ендокринної та нервової систем свідчить про несприятливий вплив факторів оточуючого середовища.

3. Збільшення рівня захворюваності та підвищення хронічної патології серед усіх вікових груп вимагає проведення тотальної донозологічної діагностики рівня здоров’я дітей з метою розробки заходів корекції, спрямованих на підвищення адаптаційних можливостей підростаючого покоління.

Список джерел:

1. Адаменко О.М., Крижанівський Є.І., Нейко Є.М. та ін. Екологія міста Івано-Франківська.-Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004.-200 с.

2. Апанасенко Г.Л. Начала валеологии. Индивидуальное здоровье (сущность, феноменология, стратегия управления)// Український медичний часопис.-2002.-№ 5.-С.45-49.

3. Бех І.Д. Проблеми фізичного виховання і розвитку школярів та забезпечення їх здоров”я // Журн. АМН України.-2001.-Т.7.-№ 3.-С. 487-494.

4. Боцюрко В.І., Орішко Я.А., Бабенко І.Г. та ін. Ендокринні аспекти затримки росту і фізичного розвитку дітей і підлітків // Галицький лікарський вісник.-2004.-Т.11, № 4.-С.5-8.

5. Гончарук Є.Г., Бардов В.Г., Сергета І.В. та ін. Комплексна оцінка стану здоров”я дітей і підлітків як гігієнічна проблема: методологічні та прикладні аспекти (огляд літератури)// Журн. АМН України.-2003.-Т.9, № 3.-С.523-541.

6. Мойсеєнко Р.О. Здоров’я дітей шкільного віку та першочергові заходи з метою його поліпшення //Охорона здоров”я України.-2002.-№ 3-4.-С.7-11.

7. Мороз В.М., Сергета І.В. Проблеми корекції функціонального стану організму дітей, підлітків та молоді з хронічними соматичними захворюваннями: психофізіологічні та психогігієнічні аспекти (огляд літератури та власних досліджень) // Журнал АМН України.-2003.-Т.9,№ 1.-С.105-122.

8. Няньковський С.Л.Формування здоров”я дітей і профілактика його порушень на підставі комп’ютерного моніторингу.-Львів: Аверс.-1997.-С.15-19.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.