Medcolifes
Медичний
СайтПосадові інструкції сестринського персоналу психіатричних та психоневрологічних лікарень

Сторінка 1

Головна медсестра.

1. Головна медсестра призначається та звiльняється головним лiкарем лiкарнi.

2. Головна медсестра лiкарнi пiдпорядковується головному лiкарю та його заміснику з лiкувальної роботи, виконує всi доручення медичного, адмiнiстративного та господарського порядку.

3. Головна медсестра лiкарнi виконує такi функцiї: – контролює роботу старших медичних сестер вiддiлень, проведення занять із пiдвищення квалiфiкацiї та навчання середнього і молодшого медперсоналу у вiддiленнях; – систематично перевiряє виконання медсестрами вiддiлень призначень лiкарiв; – систематично перевiряє ведення медичної документацiї (листки призначень, журнал нагляду, журнал працетерапiї, журнал облiку наркотикiв і сильнодiючих препаратiв тощо); – перiодично контролює роботу дiєтсестер та харчоблоку щодо правильного приготування їжi й санiтарний стан; – систематично контролює розташування постiв та порядок прийому та здачi чергування середнiм та молодшим медперсоналом: перiодично перевiряє правильнiсть зберiгання сильнодiючих та отруйних лiкiв, стан аптечок у вiддiлах, правильнiсть ведення журналiв сильнодiючих, отруйних лiкiв, якi знаходяться на облiку, збереження та використання медикаментiв, медичного iнструментарiю; – приймає телефоном та поштою рiзнi запити та заявки з iнших закладiв та вiд родичiв хворих, допомагає заступнику головного лiкаря виконати їх; – контролює вiдправлення хворих в iншi лiкувальнi заклади, при необхiдностi органiзовує пости для неспокiйних хворих; – бере участь в органiзацiї лiкарняних конференцiй медсестер: очолює та контролює роботу ради сестер лiкарнi; разом із завiдувачами вiддiлень розбирає випадки порушення трудової дисциплiни середнiм та молодшим медперсоналом та вносить пропозицiї щодо адмiнiстративного стягнення.

Палатна (чергова) медсестра психіатричного вiддiлення.

1. Чергова медсестра зобов’язана: – здiйснювати вiдповiдний догляд та спостереження за хворими; – точно виконувати всi призначення лiкаря; – керувати роботою молодшого персоналу; – забезпечувати пiдтримання у вiддiленні порядку i чистоти, виконання хворими встановленого для всiх режиму, а молодшим персоналом – своїх обов’язкiв, передбачених правилами трудового розпорядку.

2. Палатна медсестра може бути використана як для чергування на посту, так i для виконання iншої роботи середнього медичного працівника за вказiвкою завідувача вiддiлення.

3. Палатна медсестра пiдкоряється старшiй медсестрi, а при її вiдсутностi в штатах – безпосередньо завiдувачу вiддiлення.

4. Палатна медсестра несе позмiннi чергування згiдно з графiком, затвердженим завідувачем вiддiлення. Якщо хворому необхідно надати екстрену допомогу, старша медсестра викликає на чергування палатну медсестру, враховуючи перепрацьовані години в мiсячну норму робочого часу.

5. Приймаючи чергування, палатна медсестра перевiряє, чи всi хворi знаходяться у вiддiленні, чи закритi ванна, вхiднi дверi тощо, в якому станi знаходяться хворi, які потребують особливого нагляду i спостереження, пiсля чого завіряє прийом чергування пiдписом.

6. За перiод чергування палатна медсестра повинна знаходитись серед хворих, заходячи в кабiнет лише за лiками або для заповнення щоденника.

7. При вiдсутностi старшої медсестри палатна медсестра супроводжує пiд час обходу як лiкарiв, так i чергового лiкаря, який вiдвiдує вiддiлення, заносячи в журнал всi зауваження та розпорядження.

8. При вiдсутностi процедурної медсестри чергова медсестра виконує лiкарськi призначення, перев’язки тощо. Усi призначення чергового лiкаря, виконанi медсестрою, записуються нею в журнал.

9. При прийманні хворого чергова медсестра відзразу з’ясовує його психiчний та фiзичний стан, особливо звертаючи увагу на тiлеснi пошкодження та iншi хворобливi ознаки, записуючи про все помiчене в журнал.

10. Чергова медсестра записує в журнал особливостi стану хворих, усi випадки нападу хворих один на одного та на персонал, змiни стану хворих, незвичайнi висловлювання.

11. Про змiну стану хворого, що потребує проведення термiнових заходів, чергова медсестра повiдомляє лiкарiв вiддiлення, а при їх вiдсутностi викликає чергового лiкаря.

Сторінки: 1 2 3 4 5 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.