Medcolifes
Медичний
СайтПосадові інструкції сестринського персоналу психіатричних та психоневрологічних лікарень

Сторінка 4

4. Старша медична сестра консультативного вiддiлення вiдповiдає за роботу середнього та молодшого медичного персоналу: – органiзацiю роботи консультативного вiддiлення; – своєчасну консультацiю хворих; – санiтарно-гiгiєнiчний стан вiддiлення; – зберігання медикаментiв, медичного iнструментарiю, апаратури; – наявнiсть стерильного перев’язувального матерiалу і медичного iнструментарiю.

Медсестра соціальної допомоги.

1. Медсестра соцiальної допомоги пiдпорядковується у своїй роботi завiдувачу полiклiнiки.

2. За дорученням лiкаря збирає данi про хворого, оформляє документи в рiзнi установи, ознайомлюється з житлово-побутовими умовами хворого.

3. Контролює, щоб не були порушенi iнтереси хворого, який знаходиться пiд опiкою.

4. Залагоджує житловi, сiмейнi, службовi конфлiкти.

5. Бере участь у працевлаштуваннi хворого, допомагає в одержаннi пенсiї, у влаштуваннi дiтей хворого в дитячий садок тощо.

6. Дає поради соцiально-побутового характеру хворому i його рiдним.

7. Встановлює контакт із хворим, корегує його можливу неправильну (асоціальну та дезадаптуючу) поведiнку.

8. Здiйснює динамiчний нагляд за хворим за вказiвкою дiльничного психiатра, забезпечує його явку до лiкаря.

9. Пiдтримує тiсний зв’язок із МСЕК.

10. Виступає в судi на захист прав хворого.

11. Пiдшукує опiкуна, старанно його перевiряє, стежить за правильним доглядом хворого опiкуном.

12. Бере активну участь у патронажi хворих, вiдвiдує їх один раз а мiсяць.

Обов’язки вiдповiдальної чергової медсестри (пост 1).

1. Приймає i передає змiну (кiлькiсть хворих, ключi, стан хворих, якi знаходяться на посиленому режимi, тяжкохворих, хто з хворих не їв, погано спав тощо), передає iнструментарiй та медикаменти.

2. Доповiдає на п’ятихвилинцi про змiни, якi вiдбулися протягом чергування.

3. Бере участь в обходi лiкарiв.

4. Проводить консультацiї (терапевта, окулiста, невропатолога, нейрохiрурга, стоматолога, рентген-, фізкабінет, водні процедури).

5. Стежить за чистотою у вiддiленнi.

6. Приймає i виписує хворих.

7. Бере участь у роздаванні медикаментiв.

8. Заповнює шафу чергової медсестри лiкарськими засобами i необхiдним iнвентарем (грiлки, термометр, клiзми, бинти тощо).

9. Переглядає з хворими телепередачі, проводить культтерапiю (бесiди, бiблiотека, вишивання, в’язання тощо).

10. Розподiляє санiтарок по постах (1, 2, 3).

11. Виконує всi манiпуляцiї, призначенi лiкарем (якi не робить манiпуляцiйна сестра).

12. Вводить вранці iнсулiн.

Обов’язки другої чергової медсестри (пост 2).

1. Проводить консультацiї хворих поза лiкарнею.

2. Складає списки хворих на працетерапiю в трудовi майстернi, допомагає працеiнструктору зiбрати хворих.

3. Вiдповiдає за хворих, якi йдуть на харчоблок або на iншi роботи.

4. Стежить за чистотою у вiддiленнi.

5. Супроводжує на прогулянки хворих.

6. Годує хворих.

7. Присутня при вiдвiдуваннi хворих.

8. Розфасовує медикаменти родичами.

9. Транспортує хворих у замiську лiкарню.

10. Стежить за тим, щоб правильно вiдправити аналiзи в лабораторiю.

Графiк роботи чергової медсестри вдень 8.45-9.00 – приймання чергування у вiддiленнi, знайомство з щойно госпіталізованими хворими.

9.00-9.10 – оперативнi збори в завідувача вiддiлення.

9.10-10.00 – обхiд у вiддiленнi.

10.00-10.30 – пiдготовка хворих i вiдправлення з вiддiлення в ЛВМ.

10.30-11.30 – перев’язки хворих, нагляд, участь у їх годуваннi (перший снiданок).

11.30-12.00 – виконання хворим iн’єкцiй (антидепресанти).

12.00-13.00 – нагляд за хворими, за їх психiчним станом.

13.00-13.30 – роздавання медикаментів.

13.30-14.00 – бесiда з хворими.

14.00-14.45 – обiд.

14.45-15.00 – виконання iн’єкцiй (нейролептики).

15.00-17.00 – сонна година для хворих, оформлення медсестринської документацiї.

17.00-18.00 – вимiрювання температури, тіла й артеріального тиску, роздавання лiкiв.

18.00-18.30 – вечеря.

18.30-19.00 – виконання призначень (нейролептики).

Сторінки: 1 2 3 4 5 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.