Medcolifes
Медичний
СайтПосадові інструкції сестринського персоналу психіатричних та психоневрологічних лікарень

Сторінка 3

5. Вести облiк i дотримувати правил зберiгання наркотикiв, спирту i сильнодiючих медикаментiв.

6. Систематично поповнювати i перевiряти “посиндромнi укладки”, своєчасно проводити замiну прострочених медикаментiв.

7. Забезпечувати санiтарно-протиепiдемiчний режим у вiддiленні (вологе прибирання вiддiлення з використанням дезінфiкуючих розчинiв, маркірування посуду i господарського iнвентарю тощо).

8. Контролювати роботу середнього i молодшого медперсоналу, дотримання ним трудової дисциплiни.

9. Забезпечувати зберiгання майна.

10. Щоденно бути присутньою при передачі чергувань медсестрами i санiтарками.

11. Готувати довiдки, витяги з журналiв реєстрацiї приймання амбулаторних хворих на вимогу мiлiцiї й різних пiдприємств (на основi запису лiкаря) вiдповiдно до встановленого порядку.

12. Систематично працювати над пiдвищенням своєї квалiфiкацiї.

Медсестра приймального вiддiлення Медсестра приймального вiддiлення зобов’язана: 1. Готувати робоче мiсце, одержувати вiд старшої медсестри всi необхiднi медикаменти для манiпуляцiйного кабiнету.

2. Ознайомитися з направленням хворого i супроводжувати його в кабiнет чергового лiкаря.

3. Усiм госпіталізованим хворим, вимiрювати температуру тiла, заповнювати паспортну частину в медичній карті стацiонарного хворого, оглядати всiх хворих для виявлення педикульозу.

4. Виконувати призначення лiкаря.

5. За вказiвкою лiкаря викликати консультантiв i лаборантiв у приймальне вiддiлення.

6. У разi невиконання ургентних консультацiй повiдомити про це чергового лiкаря приймального вiддiлення, щоб він вжив вiдповiдних заходів.

7. Своєчасно передавати телефонограми у вiддiлення мiлiцiї, активнi виклики – в полiклiнiки мiста, екстренi повiдомлення про інфекційні захворювання – в санепiдстанцiю.

8. Вмiти правильно надати невiдкладну долiкарську допомогу, в тому числi реанiмацiйну.

9. Проводити забiр сечi, блювотних мас i промивних вод для лабораторного дослiдження.

10. Ознайомлювати молодший медперсонал із вимогами щодо прибирання манiпуляцiйного кабiнету, приготування матерiалу для стерилiзацiї, чистки iнструментiв i санiтарної обробки хворих.

11. Чiтко вести всю документацiю вiддiлення.

12. Органiзовувати санiтарну обробку хворих, а при необхiдностi – дезiнфекцiю їх речей.

Медсестра кабiнету фiзiотерапевтичного вiддiлення та водолiкувальницi.

Медсестра зобов’язана: 1. Перед початком роботи перевiрити справнiсть апаратури та її заземлення.

2. При виявленнi несправностi не проводити процедур, а записати в контрольнотехнiчний журнал i доповiсти завідувачу вiддiлення.

3. Госпіталізованого хворого ознайомити з прийманням водолiкувальних процедур i поведiнкою пiд час лiкування.

4. Процедури проводити за призначенням лiкаря з вказаними дозуванням i температурою води від 9.00 до 15.00 год.

5. З 15.00 до 16.00 подати заявку старшiй медичній сестрі на придбання потрiбних медикаментiв. Скласти звiт за робочий день.

6. Пiсля закiнчення роботи перевiрити, чи виключені крани, і вентиляцію.

Старша медична сестра консультативного вiддiлення.

1. Старша медична сестра вiддiлення пiдпорядковується завiдувачу вiддiлення.

2. Старшiй медичнiй сестрi безпосередньо пiдпорядкований середнiй та молодший медичний персонал консультативного вiддiлення.

3. Старша медична сестра вiддiлення виконує такі функцiї: – контролює роботу медичних сестер вiддiлення, негайно лiквiдовує виявленi недолiки, проводить систематичний iнструктаж сестер i санiтарок; – систематично перевiряє виконання медичними сестрами призначень лiкарiв, санiтарний стан кабiнетiв, коридору, iнших примiщень; – узгодивши із завiдувачем вiддiлення, розробляє графiк роботи середнього та молодшого медичного персоналу i подає його на затвердження головному лiкарю чи замiснику з лiкувальної роботи; – забезпечує своєчасну замiну медичних сестер чи санiтарок, якi з будь-яких причин не вийшли на роботу; – органiзовує роботу щодо проведення профоглядiв лiкарями-спецiалiстами; – щоденно контролює своєчасне отримання консультацiй; – веде облiк проведених консультацiй; – забезпечує своєчасне отримання лiкiв, стерильних розчинiв, очних крапель згiдно з призначеними процедурами, контролює їх розподiл; – систематично перевiряє шафи з медикаментами i забезпечує збереження всiх медикаментiв згiдно з дiючими iнструкцiями; – систематично перевiряє i забезпечує лiкарiв-спецiалiстiв стерильним перев’язувальним матерiалом і медичним iнструментарiєм.

Сторінки: 1 2 3 4 5 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.