Medcolifes
Медичний
СайтГігієна як наука. Загальні питання, історія та методологія гігієни

Сторінка 3

Зародження капіталістичного виробництва у Західній Європі, пошук нових ринків, великі географічні відкриття дали поштовх до розвитку медичної науки та гігієнічної культури. А. Левенгук (1632—1723) створює мікроскоп, Д. Фракастро (1478—1553) своєю працею «Про заразу, заразні хвороби та їх лікування» закладає основи науки про поширення інфекцій­них хвороб та запобігання їм. З'являється твір відомого лікаря та вченого Г. Агріколі про професійні захворювання гірників. Значною віхою в історії гігієни стала праця італійського ліка­ря Б. Рамацціні (1633—1714) «Про хвороби ремісників», у якій подано опис та оцінку умов праці робітників 52 професій (гірників, рибалок, друкарів, пивоварів та ін.) і характеристи­ки симптомів, які розвиваються внаслідок формування про­фесійної патології.

Значно посилилась увага до профілактичних аспектів охо­рони здоров'я населення і в Російській імперії, до складу якої в ті роки належала і Україна, особливо в період державних пере­творень, що здійснювалися Петром І та після епохи його царю­вання. Великий внесок у цей напрям суспільного життя зробив М. В. Ломоносов (1711—1765), який у відомій доповіді «Про розмноження та збереження російського народу» (1761 р.) та в ряді інших праць порушував широке коло питань громадської та особистої гігієни. Подальший розвиток ідей профілактики знайшов відображення в наукових працях та практичній діяль­ності таких учених-медиків, як Н. М. Амбодик-Максимович, С. Г. Забєлін, Д. С. Самойлович, М. Я. Мудров та ін.

Розвиток профілактичного напрямку в історії вітчизняної медицини в періоди пізнього середньовіччя та допромислового капіталізму пов'язаний також з іменами відомих учених-просвітителів та лікарів з України. До їх числа належать П. Могила, Ю. Котермак-Дрогобич, X. Борсук-Мойсєєв та ба­гато інших.

Так, П. Могила (1596—1647) — відомий діяч православної церкви та просвіти, заснував Києво-Могилянську академію (1633 р.), у стінах якої її вихованці здійснювали і медичну підготовку, приділяли велику увагу дотриманню правил гігієни, про що навіть було внесено відповідні вказівки до статуту цього навчального закладу.

Наступний розвиток і диференціація гігієни як самостійної науки тісно пов'язані з промисловою революцією кінця XVIII ст., активізацією робітничого руху в Англії та інших краї­нах Європи, досягненнями науки кінця XVIII — початку XIX ст.

Саме в ці роки в економічно розвинутих країнах Європи з'являються лікарі та адміністратори, котрі розуміли значен­ня санітарно-оздоровчих заходів і стали засновниками громад­ської профілактичної медицини та санітарної статистики. Пуб­лікуються перші твори узагальнюючого характеру з гігієни, що дало початок її формування як окремої наукової дисципліни.

Для більшості країн Європи середина XIX ст. була періо­дом утвердження та розвитку промислового капіталізму, інтен­сивного будівництва заводів і фабрик, виникнення й розвит­ку (часто хаотичного) нових промислових міст та селищ.

Поряд із цим, усе більшого суспільного визнання одержу­вало розуміння того, що в цих нових історичних і соціально-економічних умовах вирішальне значення у справі охорони здоров'я населення набуває профілактика захворювань. Цей період і став періодом зародження та наступного бурхливого розвитку науково-експериментальної гігієни. Крім того, ви­никнення наукової гігієни стало можливим завдяки досягненням у галузі хімії, фізики, біології, мікробіології, математич­ної статистики, що якісно збагатили арсенал гігієнічних ме­тодів дослідження, дозволили проводити не лише описову, але й якісну та кількісну оцінку чинників навколишнього середо­вища і особливостей їх впливу на здоров'я людини.

Велика роль у формуванні науково-ексериментальної гігієни на цьому етапі належить відомому німецькому вченому М. Петтенкоферу (1818—1901) та його учням. Наукові праці цього вченого, його роль у докорінній реорганізації викладан­ня гігієни та створенні наукової гігієнічної школи по праву дозволяють назвати його засновником сучасної наукової гігієни. Слід згадати й про великі заслуги М. Петтенкофера в підготовці викладачів гігієни для різних країн Європи, зокре­ма для Київського університету св. Володимира. На відзнаку наукових заслуг М. Петтенкофера його було обрано почес­ним членом ученої ради медичного факультету університету.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.