Medcolifes
Медичний
СайтГігієна як наука. Загальні питання, історія та методологія гігієни

Сторінка 7

Викликають зацікавленість і інші визначення поняття «здо­ров'я», що існують на сьогодні:

Здоров'я людини — це процес збереження й розвитку біоло­гічних, фізіологічних, психологічних функцій і оптимальної працездатності (В. П. Казначеев).

Здоров'я людини — це динамічна рівновага організму і навколишнього середовища (А. І. Венедиктов).

Здоров'я людини — це необмежене, нескрутне у своїй сво­боді життя (К. Маркс).

Слід підкреслити, що всі ці визначення стосуються здоро­в'я індивідуума, здоров'я людини.

Здоров'я населення (або громадське здоров'я) визначаєть­ся сукупністю показників захворюваності, фізичного розвит­ку, інвалідності, медико-демографічними показниками тощо.

Під поняттям «навколишнє середовище» в медичній науці слід вважати все те, що оточує людину, що прямо або побічно впливає на її життя і діяльність.

До складу навколишнього середовища в широкому розумінні цього слова входить вся наша планета та космічний простір. У більш вузькому, спрощеному, розумінні навколишнє сере­довище являє собою лише біосферу, тобто зовнішню оболон­ку Землі, в якій сконцентровані всі її живі речовини та відбувається їх активна діяльність. Під час взаємодії організмів з навколишнім середовищем у біосфері утворились екологічні системи, або біогеоценози, які являють собою специфічні си­стеми живих і неживих компонентів, що пов'язані між собою обміном речовин і енергії (мал. 1).

Навколишнє середовище справляє постійний вплив на здо­ров'я людини за допомогою певних матеріальних чинників: фізичних або енергетичних, хімічних або речовинних, біоло­гічних або біотичних, психологічних або інформаційних.

До фізичних чинників відносять сонячну радіацію, темпе­ратуру, вологість та швидкість руху повітря, атмосферний тиск, шум, вібрацію, іонізуюче випромінювання, погоду, клімат тощо.

До хімічних чинників належать хімічні елементи та сполу­ки, які входять до складу повітря, води, ґрунту, продуктів тощо.

До біологічних чинників відносять мікроорганізми, віруси, гельмінти, гриби, рослини тощо.

До психологічних (психогенних) чинників належать окре­ме слово або мова, звук або музика, колір або зображення.

Зміст гігієни як галузі медичної науки і практики визна­чається переліком її основних розділів: загальна гігієна, кому­нальна гігієна, гігієна харчування, гігієна праці, радіаційна гігієна, гігієна дітей та підлітків, гігієна екстремальних станів та військова гігієна, соціальна гігієна та ін.

Загальна гігієна — вивчає загальну теорію і методологію гігієни та екології людини, історію гігієни, принципи гігієнічно­го нормування, загальні питання гігієни повітря, сонячної ра­діації, клімату, мікроклімату, погоди, освітлення, ґрунту, води, особистої гігієни тощо.

Комунальна гігієна — вивчає проблеми гігієни населе­них місць та громадських будівель, водопостачання та атмос­ферного повітря, санітарної охорони ґрунту і водоймищ, нор­мування екологічних і гігієнічних чинників навколишнього се­редовища, які впливають на здоров'я населення.

Гігієна харчування — вивчає вплив на здоров'я різних контингентів населення енергетичної цінності та якісного скла­ду харчових продуктів, режиму та умов харчування обґрун­товує нормативи і рекомендації щодо організації раціонально­го харчування, вимоги до профілактики харчових отруєнь та аліментарних захворювань.

Гігієна праці — вивчає вплив на здоров'я людини умов та чинників виробничого середовища і трудової діяльності, роз­робляє гігієнічні нормативи і рекомендації з метою профілак­тики професійних отруєнь і захворювань, оптимізації умов праці, підвищення її ефективності, запобігання втомі і перевтомі.

Радіаційна гігієна — вивчає вплив на здоров'я різних контингентів населення іонізуючої радіації природного і техно­генного походженні; розробляє гігієнічні нормативи і заходи щодо профілактики і'її негативної дії.

Гігієна дітей та підлітків —вивчає та розробляє гігієнічні нормативи і рекомендації з питань впливу на здоров'я дитя­чого та підліткового населення умов виховання, фізичної куль­тури, харчування, режиму навчальної і трудової діяльності, запобігання вадам психічного і фізичного здоров'я.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.