Medcolifes
Медичний
СайтЗагальна психопатологія

Сторінка 1

Порушення сприймання

При психiчних захворювання виникають кiлькiснi та якiснi порушеннясприймання.

Кiлькiснi порушення сприймання – це розлади сили сприймання природнихподразникiв. Вони прявляються гiперестезiєю, гiпестезiєю і анестезiєю.

Гiперестезiя – це пiдвищення чутливостi до подразникiв звичайної сили,що дiють на органи чуття.

Вона виникає при неврастенiї, астенiчних i затяжних реактивних станах, приприйманнi наркотикiв стимулювальної i галюциногенної дiї, при травматичних, судинних та iнфекцiйних ураженнях головного мозку. При гiперестезiї цокiт каблучкiв,голосні розмови, яскраве свiтло, робота телевiзора, навiть часте вiдвiдування є дляхворого надсильними подразниками. Тому медична сестра повинна забезпечититаким пацiєнтам лiкувально-охоронний режим.

Гiпестезiя – це зниження чутливостi до подразникiв.

Виникає у станi оглушення, викликаному рiзними причинами (наприклад, алкогольною, наркотичною або iншою iнтоксикацiєю), психоорганiчному синдромi.

Анестезiя – це повна втрата чутливостi до подразникiв при вiдсутностiорганiчних змiн у рецепторах, провiдних шляхах i кірковому центрi аналiзатора.

Вона характерна для iстерiї, кататонiчного ступору та органiчного ураженнянервової системи.

Основними видами якiсного порушення сприймання є галюцинацiї, iлюзiї,сенестопатiї i психосенсорнi розлади.

Галюцинацiї – це чуттєво-суб’єктивне переживання, сприймання образiв,предметiв i явищ, яких у реальному житті не існує.

Є різні види галюцинацій: зорові, слухові, нюхові, смакові, тактильні, псевдогалюцинації.

Смакові галюцинації Зоровi – вiд елементарних у виглядi iскор, спалахiв, кiлець до яскравих образiвтварин, людей, сцен. Здебільшого вони виникають при гострих захворюваннях, якiсупроводжуються порушенням свiдомостi (бiла гарячка, iнтоксикацiйнi та iнфекцiйнiпсихози, онейроїднi стани).

Найчастiше зустрiчаються слуховi галюцинацiї. Вони також рiзноманiтнi –вiд елементарних у виглядi трiску, писку, свисту, шуму, стуку до голосiв, якi звертаються до хворого або говорять про нього. Найнебезпечнішими є так званiiмперативнi галюцинацiї, при яких голоси наказують здiйснювати рiзнi, частонебезпечнi для хворого або людей, які його оточують, вчинки або навпаки, забороняють розмовляти, дiяти, вживати їжу. При наявностi iмперативних галюцинацiйхворого госпiталiзують у психiатричну лiкарню за невiдкладними показаннями.

Слуховi галюцинацiї найбiльш характернi для шизофренiї та алкогольних психозiв.

Нюховi галюцинацiї проявляються у виглядi рiзноманiтних запахiв, частонеприємних (бензину, ацетону, екскрементiв, протухлих яєць, трупiв), якi хворий сприймає ззовнi або з власного тiла (здебільшого з рота або носа). Вони найбiльшхарактернi для шизофренiї або ураження скроневих дiлянок головного мозку.

Смаковi галюцинацiї мають дуже неприємний характер: смак гнилого, протухлого. Вони часто поєднуються з нюховими галюцинацiями i характернi дляшизофренiї.

Тактильнi галюцинацiї досить рiзноманiтнi, переважно проявляються увиглядi вiдчуття повзання комах по тiлу, волосся або ниток у ротовiй порожнинi,печії i незвичайних вiдчуттiв у рiзних ділянках тiла. Вони виникають при iнтоксикацiях,шизофренiї, iнволюцiйних психозах, на тлi атеросклерозу судин головного мозку.

Вiдчуття ниток, волосся або дротів у ротi є характерним симптомом для делiрiїв,викликаних отруєнням тетраетилсвинцем або алкогольними сурогатами. Прикокаїнiзмi нерiдко зустрiчається феномен Маньяна – вiдчуття повзання комахна шкiрi й пiд нею. В останньому випадку хворий вiдчуває нестерпне свербiння i докровi роздирає, а iнколи i зрiзає, шкiру, щоб видалити неiснуючi iстоти.

Iз галюцинацiй окремо видiляють псевдогалюцинацiї, коли галюцинаторнiпереживання сприймаються нечiтко та неприродно, причому “голоси” звучать у головiабо iнших ділянках тiла, а не в навколишньому просторi. Псевдогалюцинацiї входятьдо складу синдрому КандiнськогоКлерамбо, що є безперечною ознакоюпараноїдної форми шизофренiї.

Синдром Кандiнського-Клерамбо включає в себе, окрiм псевдогалюцинацiй, ментизм i психiчний автоматизм. Ментизм – це мимовiльний, некерований хворим плин думокна рiзну тематику, які мучать хворого. Психiчний автоматизм – це суб’єктивне вiдчуття хворим штучностi,зробленостi, насильства. Розрізняютьтри види психiчного автоматизму, щопроявляються як окремо, так i комбiновано:1. Iдеаторний автоматизм. Хворий вiдчуває стороннiй вплив на йогомислення (хтось повторює його думки вголос, насильно нав’язує рiзнi iдеї,не дає самостiйно думати, зголошуєвсім думки хворого тощо)2. Сенсорний автоматизм. Хворий сприймає рiзнi вiдчуття (печiї, болю в рiзнихорганах, нездужання, страху, злостi, холоду тощо) з твердою впевненiстю, що хтосьна нього впливає. Вiн фiзично вiдчуває цей штучний вплив.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.