Medcolifes
Медичний
СайтЗагальна психопатологія

Сторінка 4

6. Сутнiсть iлюзiй.

7. Сутнiсть сенестопатiй.

8. Сутнiсть психосенсорних розладiв.

9. Тактика медсестри при виявленнi або запiдозреннi у хворого галюцинацiй.

Порушення мисленняПри психiчних захворюваннях мислення може порушуватись за темпом,механiзмом i змiстом.

Розрiзняють три види порушення темпу мислення.

Прискорення мислення проявляється збiльшенням кiлькостi думок, безперервним їх виникненням. Мова при цьому також стає квапливою.

Виражене прискорення мислення називається “стрибком iдей”. Воно є симптомом, характерним для манiакальних станiв (манiакальна фаза манiакально-депресивного (біполярного) психозу, приймання наркотикiв стимулювальної дiї, наприклад кокаїну, тяжка туберкульозна iнтоксикацiя).

Сповiльнення мислення характеризується зменшенням кількості думок,одноманiтнiстю, сповiльненням мови.

Це порушення спостерiгають при депресивних станах (депресивна фазаманiакально-депресивного (біполярного) психозу, iнволюцiйна i реактивна депресiї),у стані оглушення, психоорганiчному синдромi.

Затримка мислення (шперрунг) є однiєю з ознак шизофренiї. У хворогораптово, без будь-яких видимих причин, зникають думки, i вiн на деякий часзамовкає. Зовнiшнiй вигляд при цьому, як правило, розгублений.

За механiзмом розрiзняють такi порушення мислення. Розiрванiсть, або розщеплення мислення, що проявляється розривом смислових зв’язкiв мiж реченнями, фрагментами речень i навiть окремими словами при ясній свiдомостi. Це порушення характерне для шизофренiї. Наприклад: “Давайте разом вознесемось на небоi там, поєднавши матерiалiзм i емпiрiокритицизм, впадемо в обiйми найсвятiшоїiнквiзицiї, тому що їде поїзд по паркану до перемоги абстрактного духу”. При первинній безладності хворі вимовляють окремі слова, короткі фрази, вигукують. Але,на вiдмiну вiд розiрваного мислення, в них порушена свiдомість (так званий аментивний синдром). Пiсля прояснення свiдомостi мислення i мова відновлюються.

Патологiчно деталiзоване мислення – це нездатнiсть роздiляти головнеi другорядне з надмiрним акцентуванням уваги на неiстотних деталях. Цей симптом характерний для епiлепсiї.

Резонерство – це порожнi, безплiднi мiркування, позбавленi конкретногозмiсту i доцiльностi, з переважанням химерних висловлювань. Переважно виникає при шизофренiї.

Персеверацiя мислення – це одноманiтне повторення одних i тих самихдумок та їх сповiльнення. Її спостерiгають при органiчних ураженнях мозку, хворобiПiка, шизофренiї i порушеннi свiдомостi.

Символiчне мислення – це такий розлад мислення, коли значення одного словастає символом зовсiм iншого поняття на пiдставi випадкових, другорядних ознак.

Наприклад, хворий вiдмовляється зайти в кабiнет лiкаря, тому що дверiкабiнету оббитi червоним дермантином. Вiн пояснює це тим, що червоний колiрозначає команду: “Стiй, бос, на червоний колiр свiтлофора не можна йти!” Цейсимптом характерний для шизофренiї.

Неологiзми – це новi слова, вигаданi хворим, значення яких зрозумiле лишейому. Це явище виникає при шизофренiї.

Паралогiчне мислення, або “мимомова”, – це порушення мислення на рiвнiсуджень, коли висновок не випливає з передумов, суджень. На поставлене конкретне запитання хворий вiдповiдає зовсiм не по сутi, логічно необгрунтовано.

Наприклад, на запитання: «ЧомуВи не одягаєте бiлизну?” хворийвiдповiдає: “Чергова медсестра незробила манiкюр”. Або при розмовi злiкарем хворий говорить: “Якщо Ви зiмною так люб’язно розмовляєте, тобез сумнiвiв, цього року буде добрийурожай”. Цей симптом характернийдля шизофренiї.

Аутичне мислення – це заглиблення у свiт особистих переживань із послабленням або втратоюконтакту з реальною дiйснiстю,вiдсутнiстю бажання спiлкуватися злюдьми, обмеженням емоцiйнихпроявiв. Це один з основних симптомiв шизофренiї.

Ментизм – це мимовiльний,безперервний i некерований потiкдумок, спогадiв, “вихор iдей”, напливобразiв i уявлень.

Це явище неприємне для хворого, виснажує його, не дає можливостi сконцентруватись або вiдпочити, але не має ознак насильства.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.