Medcolifes
Медичний
СайтЗагальна психопатологія

Сторінка 18

З поверненням свiдомостi все амнезується.

Iнколи виникає своєрiдна форма присутінкового стану свiдомостi із зовнi впорядкованою поведiнкою, так званий транс. Такi хворi поводять себе нiби адекватно: йдуть у магазин чи iнше мiсце, купують квиток на транспорт i їдуть у певнийпункт, виконують складнi й зовнi логiчнi дiї. Проте, коли до них повертаєтьсясвiдомiсть, з’ясовується, що вони нiчого не пам’ятають, що робили все машинально. Тому транс ще називають амбулаторним автоматизмом.

Усi перерахованi види сутiнкових станiв найчастiше виникають при епiлепсiї.

Якщо у хворого розвинувся запаморочливий стан свiдомостi, медична сестра зобов’язана повiдомити про це лiкаря.

При рiзноманiтностi психопатологiчних проявiв порушеної свiдомостi всi вониоб’єднанi рядом спiльних ознак: переривання безперервної свiдомостi; порушеннясприймання того, що відбувається довкола, спогадiв про минуле i запам’ятовування теперiшнього; порушення синтезу, емоцiй рiзного типу i ступеня вираження, рухової активностi й адекватностi, орiєнтування, переважно в мiсцi, часi, дещо рiдше –в самому собi; той чи iнший ступiнь амнезiї на пережитий стан i на те, що вiдбувалосяв цей час у реальностi: при оглушеннi, аментивному синдромi, хворобливо звуженiйсвiдомостi i паморочливих станах – повна втрата пам’ятi, при делiрiозному синдромi –амнезiя або гiпомнезiя на реальнi подiї i досить стiйкi спогади про хворобливi переживання.

Будь-яке порушення свiдомостi, крiм абсансiв, свiдчить про рiзке погiршаннястану хворого i може загрожувати його життю. Про виявленi у хворого ознак порушення свiдомостi медична сестра повинна негайно сповiстити лiкаря, а до йогоприходу надати невiдкладну долiкарську допомогу.

Узагальнення та практичнi поради Будь-яке виключення свiдомостi свiдчить про рiзке погiршання стану хворого. Наявнiсть сопору i коми становить пряму небезпеку його життю. Про фактвиключення свiдомостi медична сестра повинна негайно повiдомити лiкаря, а дойого приходу надати невiдкладну долiкарську допомогу.

Якщо пiд час виключення свiдомостi бiля хворого знаходяться родичi абоiншi вiдвiдувачi, їх потрiбно попросити вийти з палати, тому що їхня реакцiя панiкибуде заважати лiкарю i медичному персоналу надати без перешкод належну медичну допомогу.

Якщо у хворого з виключенням свiдомостi знижується артерiальний тиск,необхiдно до приходу лiкаря пiдключити систему для внутрiшньовенних вливаньз 0,9 % розчином натрiю хлориду, поки не розвинувся колапс i не спались вени.

При пiдвищенні артерiального тиску слiд пiдняти головний кiнець матраца,а при зниженнi тиску – пiдняти нижнiй кiнець (можна пiдкласти подушки або об’ємнiвалики).

При значному зниженнi артерiального тиску потрібно пiдшкiрно ввести 2 млкордiамiну, 2 мл 1 % розчину кофеїну, а при необхiдностi – 1 мл розчину мезатону.

Хворому з тривалим виключенням свiдомостi й затримкою сечi слiд поставити постiйний сечовивiдний катетер.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.