Medcolifes
Медичний
СайтЗагальна психопатологія

Сторінка 5

Ментизм є складовою частиною синдрому Кандiнського-Клерамбо, йогоспостерігають при шизофренiї.

Фанатизм – це безрозсудна одержимiсть якимись iдеями, поглядами чисправою, що грунтується на слiпiй пристраснiй вiдданостi своїй вiрi й нетерпимостiдо будь-яких iнших iдей, поглядiв, вiрувань.

Людина, сповнена фанатизму, не здатна критично ставитись до себе i своїхдiй, не терпить iновiрцiв (наприклад, релiгiйний фанатизм). Симптом характернийдля паранойяльної форми психопатiї (розладів особистості).

Фантазiя – це процес створення людиною нових образiв на основi пережитого. Може бути реалiстичною або порожньою, беззмiстовною.

Фантазiї iстеричнi – це вигадуванням хворим незвичайних подiй, якихнасправдi не було, прагнення поставити себе в центр уваги людей, які його оточують. Спостерiгають при iстерiї, iстеричнiй психопатiї. Хворий із чуттєвою яскравiстюпереживає своє несправжнє сприймання як щось достовiрне.

Порушення мислення за змiстом проявляється у виглядi настирливих, надцiнних i маячних iдей.

Настирливi (нав’язливi) iдеї –це думки, побоювання, спогади, почуття, потяги, якi виникають у хворого незалежно вiд його волi, хоч вiнусвiдомлює їх хворобливiсть i критично ставиться до них.

Розрізняють нав’язливі думки,зміст яких викликає гнітючий афект,і думки з афективно нейтральнимзмістом.

Надцiннi iдеї зумовленi реальними обставинами судження, якiнадалi займають невiдповiдне їх значенню важливе мiсце у свiдомостi йсупроводжуються надмiрнимемоцiйним напруженням.

Вони виникають при паранояльнiй формi психопатiї i затяжнихреактивних психозах. Надцiннi ідеїз’являються i в здорових людей, наприклад звичайнi (непатологiчнi)ревнощi. Їх можна позбутися, знявМаячнi iдеї – це думки та судження, якi виникають лише на основі патологiї,не вiдповiдають дiйсностi, хибно тлумачаться хворим, повнiстю охоплюють йогосвiдомiсть i не коригуються при переконаннi та роз’ясненнi.

Основнi види маячення за тематикою: фантастичне – усвiдомлення хворимсебе центром свiту, до якого всi подiї мають безпосереднє вiдношення; величностi– характеризується перебiльшенням своїх психічних i фiзичних сил, соцiальногостану i пов’язаних із цим можливостей; високого походження – містить iдеюпоходження вiд осiб, якi займають в суспiльствi значно вище положення, нiж батьки хворого, яких вiн вважає несправжнiми; впливу – містить iдею сторонньоговпливу на думки, почуття, вчинки хворого, часто із судженнями, мiркуваннями щодоприроди такої дiї (гiпноз, лазер тощо), є проявом синдрому Кандінського-Клерамбо; iндуковане – таке маячення виникає в здорових людей у разi тривалогоспiлкування з психічнохворим, який за характером є лiдером-iндуктором;iнсценування – судження хворого про все, що вiдбувається навколо нього, як проспецiально влаштоване, iнсценоване з певною метою; iнтерметаморфози – характеризується iдеєю повної змiни навколишнього середовища, перетворенняпредметiв, перевтiлення осiб; iпохондричне – містить iдею наявностi у хворогонедуги, яку вiн вважає невилiковною або принизливою, ганебною (рак, сифiлiс тощо);Котара – депресивнi чи iпохондричнiфантазiї з iдеями грандiозностi й заперечення (загальна загибель, свiтовiкатаклiзми тощо), якi проявляютьсяодночасно або окремо; звинувачення – мiстить iдею помилкового чи навмисного звинувачення хворого людьми, які його оточують, у скоєнні непристойних вчинкiв або злочинiв, дояких вiн не причетний; образне – переважають образнi уявлення(фантазiї, мрiї), якi супроводжуютьсятривогою, страхом, екстазом аборозгубленiстю; особливого значення – предмети, подiї, люди, які оточують хворого, а також їх вчинки iслова, мають для нього особливе значення, символiзують щось нове; самозвинувачення – хворий приписуєсобi уявнi або дiйснi, але неодмiнноперебiльшенi, провини i злочини, вінСиндром Кандінського-Клерамбо(псевдогалюцинації поєднуютьсяз ідеями стороннього впливуна тіло пацієнта)переконаний у тому, що його повинніобов’зково покарати за них; резидуальне – сукупнiсть маячних iдей, щодеякий час залишаються моносимптомомпiсля зникнення iнших проявiв хвороби, частовиникає пiсля станiв затьмареної свiдомостi,якi не супроводжуються повною амнезiєю(делiрiй).

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.