Medcolifes
Медичний
СайтЗагальна психопатологія

Сторінка 8

Порушення iнтелекту буває вродженим i набутим.

Олiгофренiя – це уроджений недорозвиток iнтелекту.

За ступенем вираженняолiгофренiї поділяють на дебiльнiсть,iмбецильнiсть та iдiотiю.

При дебiльностi розвиток мислення в дітей зупиняється на рiвнi наочно-дiйового й образного. Абстрактнi поняття їм не доступнi. Цi дiтиможуть навчатись у школах-iнтернатах для розумово вiдсталих, девони отримують елементарнi знанняз мови, письма i рахункових операцiй(за 8 рокiв засвоюють програмутрьох класiв).

При iмбецильностi дiти не отримують знань, не пов’язані із самообслуговуванням, але вони можутьобслужити себе. Це iнвалiди ІІ групи з дитинства.

При iдiотiї розумовий недорозвиток сягає найтяжчого ступеня iтакi дiти не можуть обслуговуватисебе. Вони є iнвалiдами І групи з дитинства.

Набуте зниження iнтелекту називають деменцiєю (недоумством).

Її можуть зумовити органiчні фактори i функцiональні змiни психiки.

Деменцiю органiчного генезу поділяють на тотальну (глобарну)i лакунарну. При тотальнiй деменцiї,крiм запасiв знань, втрачається ядроособистостi. Хворi не можуть критично оцiнити свiй стан, вони неусвiдомлюють свого дефекту, втрачають загальнолюдськi етичнi норми поведiнки. Глобарна деменцiя єхарактерною ознакою старечого недоумства, хвороб Альцгеймера, Пiкаi прогресивного паралiчу.

При лакунарнiй деменцiї,незважаючи на втрату пам’ятi натеперiшнi й минулi подiї, ядро особистостi збережене i хворi критично оцiнюють свiй стан.

Вони усвiдомлюють хворобу, стараються компенсувати втрату пам’ятi (ведуть записи). Лакунарна деменцiя виникає при атеросклерозiсудин головного мозку.

Псевдодеменцiя є функцiональним розладом iнтелекту. Це несправжнє недоумствонайчастiше розвивається внаслiдок тяжкої психотравми (передусiм у злочинцiв, яких заарештували i посадили в камери попередньогослiдства). Псевдодеменцiя характеризуєтьсяпiдсвiдомо удаваною втратою простих навичок,звичайних знань та звичайних форм поведiнки.

Такий розлад iнтелекту є тимчасовим i, як правило, проходить.

Узагальнення та практичнi поради Погiршення пам’ятi внаслiдок зниження уваги є звичайним явищем, що супроводжує різні хвороби. Таким хворим потрiбно давати конкретнi й зрозумiлi рекомендації, а при значному погiршеннi пам'ятi – записувати їх на паперi для подальшого виконання хворим (наприклад, хворому о 10.00 год зайти в кабiнетфункцiональної дiагностики для проведення дослідження).

Недопустимо загострювати увагу хворих на недугах i явищах астенiзацiї.

Навпаки, потрiбно постiйно заспокоювати їх i запевняти, що пiсля курсу лiкуваннявони одужають або їм стане набагато краще, а тимчасове погiршення пам’ятi йуваги мине.

Хворi з амнезiями (особливо прогресуючими) потребують стороннього нагляду. Вони повиннi постiйно перебувати пiд контролем чергового медперсоналу.

Недопустимо iгнорувати або з насмiшкою ставитись до хворих із зниженимiнтелектом. Вони вимагають особливої уваги, тактовного та душевного ставленнямедперсоналу.

Питання для самоконтролю1. Сутнiсть гiпермнезiї. Про що вона свiдчить?2. Сутнiсть гiпомнезiї.

3. Види амнезiї.

4. У чому полягає вiдмiннiсть мiж конфабуляцiями i псевдоремiнiсценцiями?5. Клiніка Корсаківського синдрому.

6. У чому полягає рiзниця мiж олiгофренiєю та деменцією?7. Класифiкацiя олiгофренiй.

8. Класифiкацiя деменцiй.

Порушення емоцiйРозрiзняють кiлькiснi та якiснi порушення емоцiй. Кiлькiснi порушення емоцiйпроявляються посиленням, послабленням i вiдсутністю афективностi.

Емоцiї посилюються як реактивно, так i вiтально. Посилюватись можуть інегативнi, i позитивнi емоцiї. Тривалiсть i вираження такої змiни емоцiй рiзні й залежать в основному вiд хвороби i психiчної конституцiї хворого. Виражене посиленняемоцiй називають афектом. Розрiзняють фiзiологiчний i патологiчний афекти.

Фiзiологiчний афект – це короткочасна i надто сильна емоцiя, яка виникаєу вiдповiдь на дiю конкретних чинникiв i супроводжується вираженими соматовегетативними проявами (блiдiсть або гiперемiя шкiри та слизових оболонок,тахiкардiя, пiдвищення або зниження артерiального тиску, загальний тремор,iмперативнi позиви до дефекацiї тощо).

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.