Medcolifes
Медичний
СайтМедсестринська діагностика і допомога

Сторінка 21

Семап. Тривалiсть дiї – до 7 днiв. Психотропний ефект складається iз слабкої антипсихотичної, помiрної стимулювальної i легкої седативної дiї.

ФВ: таблетки по 0,02 i 0,10 г. Призначають по 40-60 мг один раз на 7 днiв.

Галоперидолу деканоат – це форма галоперидолу пролонгованої дiї.

ФВ: ампули по 1 мл (70,52 мг препарату вiдповiдає 50 мг звичайного галоперидолу). Вводять внутрiшньом’язово один раз на мiсяць.

До нового покоління так званих атинових нейролептиків відносяться ріспердол, оланзепін та аріпіпразол.

ТРАНКВIЛIЗАТОРИ

Iз сучасних психотропних засобiв найчастіше використовують транквiлiзатори.

Назва “транквiляре” означає робити спокiйним, незворушним. А ще поширенi синонiми “антифобiчнi”, “анксiолiтичнi”, “атарактики”, “малi транквiлiзатори” тощо.

На вiдмiну вiд нейролептикiв, вони не мають антипсихотичних властивостей, тобто не дiють на галюцинацiї і маячнi iдеї, лише послаблюють страх, напруженiсть, тривогу, нав’язливість та інші невротичні симптоми, не викликають екстрапiрамідних розладiв.

Мепротан (андаксин, мепробамат) – це перший препарат iз цiєї групи (синтезований у 1954 р.), який має заспокiйливу, антифобiчну дiю, понижує тонус м’язiв, пiдвищує сонливiсть, порушує координацiю рухiв, сповiльнює реакцiю на зовнiшнi впливи (тому протипоказаний водiям транспортних засобiв).

Показаний при рiзних невротичних станах.

ФВ: таблетки по 0,2 i 0,4 г.

Зараз найчастіше використовують похiднi бензодiазепiнiв.

Еленiум (хлордiазепоксид) – перший представник бензодiазепiнового ряду.

Дiє переважно на емоцiйну сферу, знiмає психiчне напруження, страх, невпевненiсть, має добру протисудомну активнiсть.

Показання: всi варiанти гiперстенiчного типу невротичних i психопатичних порушень iз пiдвищеною збудливiстю, дратiвливiстю, страхом, iпохондрiєю.

СДД: 20-50 мг. ФВ: драже по 0,005 г; ампули по 0,1 мл з розчинником (10 мл) для парентерального введення.

Нiтразепам (еуноктин, радедорм) – це вiдносно слабкий седативний засiб, але має цiнну властивiсть – сильну снодійну дiю, причому сон близький до фiзiологiчного, не порушує формули сну.

ФВ: таблетки по 0,005 i 0,010 г. Приймають за 25-40 хв до сну.

Феназепам – це один із найсильнiших транквiлiзаторiв. Проявляє сильний вплив на нав’язливість, фобiї, iпохондрiї, має снодійну, протисудомну, вегетостабiлiзувальну дiю.

Показазання див еленiум.

СДД: 3-5 мг. ФВ: таблетки по 0,0005; 0,0010; 0,0025 г.

Дiазепам (седуксен, реланiум) добре поєднує гальмiвнi й стимулювальні впливи. Гальмiвна дiя проявляється лише в першi днi, а потiм змiнюється вiдчуттям бадьоростi, незначним пiдвищенням настрою, активнiстю. Добре виражена протисудомна дiя діазепаму (в 10 разiв сильнiша, нiж в еленiуму).

Показання: рiзнi гiпостенiчнi прояви при неврозах, невiдкладна допомога при істеричному стані, епiлептичному статусі, бiлiй гарячцi, алкогольнiй абстиненцiї тощо.

Можлива психiчна залежнiсть.

СДД: 15-45 мг. ФВ: таблетки по 0,005 г; ампули по 2 мл 0,5 % розчину. Серед iнших транквiлiзаторiв у клiнiцi використовуються амiзил, оксазепам, медазепам, гідазепам тощо.

АНТИДЕПРЕСАНТИ

До групи антидепресантів вiдносять засоби, що усувають симптоми емоцiйного пригнiчення, депресiї. Їх широко використовують у клiнiцi при лiкуваннi депресивних станiв у межах рiзних нозологiчних форм.

У дiї антидепресантiв видiляють щонайменше три компоненти: антидепресивна дiя (основний антипсихотичний ефект) i додаткова дiя (седативна) і стимулювальна.

Залежностi вiд того, що переважає – седативна чи стимулювальна дiя – видiляють двi пiдгрупи антидепресантiв: антидепресанти iз седативною й антидепресанти iз стимулювальною дiєю.

До першої пiдгрупи належить амiтриптилiн (триптизол) – один із найбiльш сильних антидепресантiв. Покращання настрою поєднується iз седативним ефектом.

Показання: депресивнi стани, особливо з тривогою і пiдвищеною помисливiстю.

Побiчна дiя: виражена холiнолiтична (атропiноподiбна) дiя, тому протипоказаний цей засiб при супровідній глаукомi, гiпертрофiї простати, атонiї сечового мiхура.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.