Medcolifes
Медичний
СайтСпеціальна психіатрія

Сторінка 31

Розрізняють такі імовiрнi ознаки безконвульсiйної епiлепсiї: 1. Розлади сну. В ранньому дитинствi вiдзначають неспокiйний сон iз здриганнями, частим прокиданням, упертим плачем уночi без прокидання. У дітей дошкiльного вiку нерiдко наявнi нiчнi страхи. Дiти шкiльного вiку в снi ходять, говорять, кричать, плачуть, смiються, цей період вони амнезують; бувають також нiчнi психомоторнi напади з наявнiстю автоматичних цiлеспрямованих однотипних дiй. У пiдлiткiв домiнують психомоторнi напади, вони ходять у снi, бачать жахливi сни, вiдчуваючи при цьому страх, прокидаються вночi, iнколи з подальшим просонковим станом і вiдсутнiстю вiдчуття бадьоростi пiсля сну та головним болем.

2. Больовi пароксизми. Пароксизми головного болю при безконвульсiйнiй формi епiлепсiї нагадують мiгрень. На вiдмiну вiд останньої, головний бiль менш тривалий, бiльш стереотипний, не залежить вiд провокуючих факторiв i вегетативної симптоматики.

Пароксизми абдомiнального болю при безконвульсiйнiй епiлепсiї чимось нагадують напади кишкової коліки, загострення гастриту або апендициту, проте напад болю починається раптово, лейкоцитозу немає, спазмолiтики й анальгетики неефективнi, а сам напад закiнчується раптово.

3. Генералiзованi пароксизми включають у себе: простий епiлептичний абсанс – мимовiльне, короткочасне виключення свiдомостi з втратою м’язового тонусу i свiдомих активних дiй, що стереотипно повторюється i не залежить вiд волi хворого; пароксизм триває мить чи кiлька секунд, що достатньо для виключення активної уваги й усвiдомлених цiлеспрямованих дiй; складний абсанс – це стан, коли при мимовiльному короткочасному перiодичному виключенні свiдомостi, що стереотипно повторюється, виникають iншi клiнiчнi симптоми: втрата м’язового тонусу (абсанс атонiчний), простi елементарнi мимовiльнi автоматичнi дiї (абсанс iз коротким автоматизмом), змiна кольору слизових оболонок i шкiрних покривiв обличчя, iншi вегетативнi прояви (абсанс вегетативний), мимовiльне сечовипускання (абсанс енуретичний); пароксизм з явищами енурезу – на вiдмiну вiд невротичного енурезу i нетримання сечi внаслiдок органiчного ураження нервової системи або сечостатевих шляхiв, при якому сечовий мiхур пiд час сну спорожнюється повнiстю або майже повнiстю, при епiлептичних безконвульсiйних пароксизмах випускання сечi вiдбувається в незначнiй кiлькостi й практично не залежить вiд впливу провокуючих факторiв (переохолодження, вживання рiдини ввечері тощо).

4. Парцiальнi безконвульсiйнi пароксизми з простою симптоматикою, якi характеризуються тим, що у хворих без видимих причин виникають рiзноманiтнi (елементарнi або складнi) чуттєвi прояви: “повзання комах”, парестезiї, онiмiння, вiдчуття змiни частин тiла; часткова або повна слiпота, випадiння поля зору, поява зорових порушень (iскри, полум’я, випромiнювання); втрата слуху, вiдчуття хряскоту, трiску, шуму; поява неiснуючих запахiв, розлади смаку з масивним слиновидiленням, жувальними i ковтальними рухами; однотипне повторення звукiв i слiв, а також напади епiлептичного запаморочення i пароксизмальних знепритомнень. Знепритомнення епiлептичного генезу, на вiдмiну вiд знепритомнення внаслiдок недостатностi церебральних механiзмiв кровообiгу або раптового розвитку вираженої церебральної гiпоксiї, розвивається раптово (без попередньої загальної слабостi, запаморочення, шуму в головi, розладiв зору i слуху, гiпергiдрозу). При цiй патологiї можуть виникнути аура, миттєва втрата свiдомостi, раптове падiння з отриманням сильних ударів тiла i вихiд з непритомного стану через оглушення, дезорiєнтацiю, психомоторне збудження або постпароксизмальний сон. Ретроградна амнезiя з високим ступенем імовiрностi свiдчить про те, що втрата свiдомостi може бути проявом безконвульсiйної епiлепсiї.

5. Парцiальнi безконвульсiйнi пароксизми зі складною симптоматикою, включають наступні психiчнi феномени. Пароксизми порушень пам’ятi проявляються перiодичними миттєвими й однотипними порушеннями пам’ятi, зокрема пригадуванням при збереженій свiдомостi. Iдеаторнi пароксизми – це своєрiднi стани, коли раптово виникає яскрава домiнуюча настирлива iдея, що витiсняє всi iншi.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.